Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)документ (ѕ–ќ≈ “)

«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
наказом директора ≤нституту стратег≥чного
анал≥зу наративних систем
в≥д У_____ Ф _______________________ 200_ р.

ѕќЋќ∆≈ЌЌя
про наукову д≥¤льн≥сть
≤нституту стратег≥чного
анал≥зу наративних систем

1. «агальн≥ положенн¤.

1.1. ѕоложенн¤ д≥Ї з метою визначенн¤ вимог та засад, правових ≥ орган≥зац≥йних основ проведенн¤ науковоњ, науково-техн≥чноњ ≥ науково-орган≥зац≥йноњ д≥¤льност≥ в ≤нституту стратег≥чного анал≥зу наративних систем (дал≥ - ≤нститут)

1.2 ѕоложенн¤ розроблене в≥дпов≥дно до «акон≥в ”крањни Уѕро осв≥туФ,Уѕро наукову ≥ науково-техн≥чну д≥¤льн≥стьФ, Уѕро вищу осв≥туФ, —татуту Ѕлагод≥йного ‘онду "ћеценат" та ≥нших нормативно-правових акт≥в ”крањни у галуз≥ осв≥ти ≥ науки.

1.3. ќсновним завданн¤м науковоњ, науково-техн≥чноњ ≥ науково-орган≥зац≥йноњ д≥¤льност≥ в ≥нститут≥ (в подальшому - наукова д≥¤льн≥сть) Ї здобутт¤ нових знань, ¤к≥ Ї базою дл¤ навчальноњ д≥¤льност≥; розвТ¤занн¤ комплексних завдань у сфер≥ наукового, технолог≥чного та ≥нновац≥йного розвитку; впровадженн¤ та використанн¤ в ”крањн≥ ≥ на св≥товому ринку науковоњ продукц≥њ, створеноњ в ≤нститут≥.

1.4. Ќаукова д≥¤льн≥сть ≥нституту включаЇ фундаментальн≥ та прикладн≥ науков≥ досл≥дженн¤ ≥ розробки в галуз≥ природничих, гуман≥тарних, сусп≥льних наук, формами ¤коњ Ї науково-досл≥дн≥ роботи (дал≥ - Ќƒ–); орган≥зац≥ю та проведенн¤ конференц≥й, конгрес≥в, симпоз≥ум≥в та участь у них, а також ≥нш≥ роботи, що повТ¤зан≥ з доведенн¤м наукових ≥ науково-техн≥чних знань до стад≥њ њх практичного використанн¤.

1.5. –езультатом науковоњ д≥¤льност≥ ≤нституту Ї наукова або науково-техн≥чна продукц≥¤, представлена у форм≥ наукового пов≥домленн¤, науковоњ допов≥д≥, зв≥ту, статт≥, монограф≥њ, проекту, документац≥њ, в≥дкритт¤, розробки, готовоњ до впровадженн¤.

1.6. Ќаукова д≥¤льн≥сть проводитьс¤ в структурних п≥дрозд≥лах ≤нституту в≥дпов≥дно до ѕоложень про них.

2. —убТЇкти та орган≥зац≥йна структура науковоњ д≥¤льност≥.

2.1. √оловним субТЇктом науковоњ д≥¤льност≥ Ї ≤нститут ¤к юридична особа.

2.2.  ер≥вництво орган≥зац≥Їю науковоњ д≥¤льн≥ст≥ в ≤нститут≥ зд≥йснюЇ перший заступник директора.

2.3. ќсновною ≥ визначальною ланкою, що забезпечуЇ процес наукових досл≥джень в ≤нститут≥, Ї в≥дд≥л, ¤кий в≥дпов≥дно до ѕоложенн¤ про в≥дд≥л ≤нституту стратег≥чного анал≥зу наративних систем несе в≥дпов≥дальн≥сть за проведенн¤ науковоњ д≥¤льност≥.

2.4. Ќауков≥ досл≥дженн¤ зд≥йснюють науково-педагог≥чн≥ та науков≥ прац≥вники, докторанти, асп≥ранти, студенти, стажисти, ≥нженерно-техн≥чн≥ та ≥нш≥ прац≥вники ≤нституту, прац≥вники сторонн≥х орган≥зац≥й на основ≥ трудових договор≥в, контракт≥в, ≥нших форм зд≥йсненн¤ трудових в≥дносин, а також договор≥в п≥др¤ду в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни.

2.5. ”частю у науков≥й д≥¤льност≥ ≤нституту вважаЇтьс¤:

- проведенн¤ теоретичних та експериментальних досл≥джень;

- правове, ≥нформац≥йне, нормативне, метролог≥чне, патентно-л≥ценз≥йне, матер≥ально-техн≥чне та ≥нше забезпеченн¤ науково-досл≥дноњ роботи;

- складанн¤, розробка договор≥в, пропозиц≥њ до виконанн¤ Ќƒ– щодо включенн¤ Ќƒ– до Ђ“ематичного плану науково-досл≥дних роб≥тї, розробка техн≥чного завданн¤, календарного плану, кошторису, договор≥в п≥др¤ду та ≥ншоњ документац≥њ;

- орган≥зац≥¤ виконанн¤ Ќƒ–, координац≥¤ виконанн¤ њњ окремих частин;

- визначенн¤ програми ≥ методики проведенн¤ досл≥джень;

- контроль за ¤к≥стю виконуваних досл≥джень;

- складанн¤ зв≥т≥в, виконаних Ќƒ–, њњ етап≥в та њх здача замовнику

2.6. ќсновною формою виконанн¤ Ќƒ– Ї наукова тема. Ўтатн≥ розписи науково-досл≥дних тем, погоджуютьс¤ з першим заступником директора, п≥сл¤ чого затверджуютьс¤ директором ≤нституту.

2.7. ¬чена рада ≤нституту визначаЇ пр≥оритетн≥ напр¤ми наукових досл≥джень, вносить рекомендац≥њ щодо створенн¤, л≥кв≥дац≥њ, реорган≥зац≥њ науково-досл≥дних п≥дрозд≥л≥в.

2.8. ƒл¤ виконанн¤ науковоњ теми визначаЇтьс¤ колектив виконавц≥в та призначаЇтьс¤ науковий кер≥вник, ¤кий повинен мати науковий ступ≥нь доктора або кандидата наук. ƒо колективу виконавц≥в, що виконуЇ Ќƒ–, може входити кер≥вник-адм≥н≥стратор (менеджер).

2.9. Ќауково-досл≥дна робота може бути комплексною ≥ включати п≥дрозд≥ли, дл¤ ¤ких призначаютьс¤ також окрем≥ кер≥вники.

2.10. Ќауков≥ кер≥вники Ќƒ– призначаютьс¤ наказами директора на п≥дстав≥ ухвал ¬чених рад в≥дд≥л≥в ≥ сектор≥в ≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за њх виконанн¤. Ќауковий кер≥вник керуЇ, орган≥зовуЇ, визначаЇ методи ≥ засоби проведенн¤ роботи, подаЇ на розгл¤д ¬ченоњ ради в≥дд≥лу або сектору науков≥ зв≥ти про виконану роботу, здаЇ замовнику наукову продукц≥ю, забезпечуЇ ц≥льове використанн¤ кошт≥в, матер≥ально-техн≥чних ресурс≥в, своЇчасне проведенн¤ њх обслуговуванн¤, зд≥йснюЇ контроль за безпечним проведенн¤м Ќƒ–, зд≥йснюЇ вимоги щодо захисту ≥ збереженн¤ науковоњ ≥нформац≥њ.

2.11.  ер≥вник-адм≥н≥стратор (менеджер) науково-досл≥дноњ роботи забезпечуЇ: п≥дтримку безпосередн≥х контакт≥в ≥з замовником, вчасне та ¤к≥сне оформленн¤ догов≥рних документ≥в, орган≥зовуЇ п≥дготовку та передаЇ замовнику зв≥тну документац≥ю та ≥ншу наукову продукц≥ю, зд≥йснюЇ пошук споживач≥в науковоњ продукц≥њ ≥ джерел ф≥нансуванн¤ Ќƒ–.

2.12. ƒл¤ зд≥йсненн¤ науковоњ д≥¤льност≥ в ≤нститут≥ утворюютьс¤ навчально-науков≥, науково-досл≥дн≥ п≥дрозд≥ли, а також п≥дрозд≥ли з координац≥њ та забезпеченн¤ Ќƒ–, ¤к≥ складають науково-досл≥дну частину (Ќƒ„) ≤нституту. –обота кожного з них Ї частиною науковоњ д≥¤льност≥ ≤нституту.

2.13. ƒо навчально-наукових п≥дрозд≥л≥в ≤нституту в≥днос¤тьс¤: Ќаукова б≥бл≥отека, √алицька етнолого-топон≥м≥чна експедиц≥¤.

2.14. ¬ структурних п≥дрозд≥лах орган≥зац≥ю науковоњ д≥¤льност≥ зд≥йснюють заступники кер≥вник≥в структурних п≥дрозд≥л≥в з науковоњ роботи, ¤к≥ працюють на штатних посадах або за сум≥сництвом.

2.15. Ќауково-досл≥дн≥ п≥дрозд≥ли зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть п≥д науковим кер≥вництвом призначених наказом директора наукових кер≥вник≥в.

2.16. ƒо п≥дрозд≥л≥в з координац≥њ та забезпеченн¤ науково-досл≥дних роб≥т ≤нституту в≥днос¤тьс¤: в≥дд≥л докторантури ≥ асп≥рантури, науково-орган≥зац≥йна група, ≥нформац≥йно-анал≥тична група, ≥нвестиц≥йно-≥нновац≥йна група, група плануванн¤ та економ≥чного анал≥зу, група бухгалтерського та ф≥нансового обл≥ку, група обл≥ку кадр≥в, патентно-л≥ценз≥йна служба та ≥нш≥ п≥дрозд≥ли.

2.17. ¬≥дд≥л докторантури ≥ асп≥рантури проводить орган≥зац≥йну та методичну роботу з допомоги зданн¤ кандидатських ≥спит≥в, з допомоги оформленн¤ та веденн¤ атестац≥йних справ докторант≥в, асп≥рант≥в.

2.18. Ќауково-орган≥зац≥йна група працюЇ ≥з замовниками з питань ≥н≥ц≥юванн¤ проведенн¤ Ќƒ–, та вих≥дних вимог розробленн¤ техн≥чних завдань; проводить зб≥р за¤вок та пропозиц≥й щодо включенн¤ Ќƒ– до У“ематичного плануФ; бере участь в укладанн≥ договор≥в на њх виконанн¤; виконуЇ необх≥дний анал≥з науково-техн≥чноњ та нормативноњ документац≥њ; контролюЇ здачу Ќƒ– (њх етап≥в) та прийманн¤ ¬ченими радами (в≥дд≥л≥в, сектор≥в); подаЇ пропозиц≥њ щодо складу ком≥с≥й з≥ здач≥ Ќƒ– замовникам.

2.19. ≤нформац≥йно-анал≥тична група зд≥йснюЇ ≥нформац≥йне забезпеченн¤; контроль ≥ анал≥з бази даних щодо виконанн¤ наукових розробок; забезпеченн¤ використанн¤ ≥нформац≥йних технолог≥й дл¤ досл≥джень; випуск ≥нформац≥йно-анал≥тичного тижневика, ≥нформац≥йних матер≥ал≥в ≥ видань; проводить анал≥з документац≥њ, п≥дсумк≥в науково-досл≥дноњ роботи; складаЇ р≥чн≥ анал≥тичн≥ допов≥д≥; подаЇ до органу державноњ реЇстрац≥њ реЇстрац≥йн≥ та обл≥ков≥ картки Ќƒ–, пром≥жн≥ та заключн≥ зв≥ти дл¤ реЇстрац≥њ; передаЇ заключн≥ зв≥ти про Ќƒ– до науковоњ б≥бл≥отеки ≤нституту дл¤ подальшого њх використанн¤; зд≥йснюЇ координац≥ю рекламноњ д≥¤льност≥; бере участь у виставках та презентац≥¤х.

2.20. ≤нвестиц≥йно-≥нновац≥йна група проводить пошук та залученн¤ додаткових джерел ф≥нансуванн¤ на проведенн¤ наукових досл≥джень, орган≥зуЇ реал≥зац≥ю наукових результат≥в, визначаЇ замовник≥в розробок конкретних засоб≥в, прилад≥в, технолог≥й та методик.

2.21. √рупа плануванн¤ та економ≥чного анал≥зу формуЇ (разом з науковими кер≥вниками) планов≥ кошториси, штатн≥ розписи; зд≥йснюЇ плануванн¤, обл≥к ≥ калькул¤ц≥ю вартост≥ науково-досл≥дних роб≥т, економ≥чн≥ анал≥зи та прогноз наукових досл≥джень, готуЇ критер≥њ оц≥нки њх ефективност≥.

2.22. √рупа бухгалтерського та ф≥нансового обл≥ку зд≥йснюЇ ф≥нансове забезпеченн¤ науковоњ д≥¤льност≥, веде бухгалтерський обл≥к ≥ зв≥тн≥сть науково-досл≥дних роб≥т.

2.23. √рупа обл≥ку кадр≥в готуЇ документи дл¤ прийому на роботу: проекти контракт≥в з прац≥вниками, матер≥али дл¤ проведенн¤ конкурс≥в наукових прац≥вник≥в, ≥нш≥ документи щодо перем≥щенн¤, зв≥льненн¤, наданн¤ в≥дпусток та в≥др¤джень; проводить персональний ≥ статистичний обл≥к вс≥х категор≥й прац≥вник≥в, веде ≥ збер≥гаЇ трудов≥ книжки штатних прац≥вник≥в, оформл¤Ї ≥ видаЇ посв≥дченн¤ особистост≥ ≥ дов≥дки про роботу.

2.24. ѕатентно-л≥ценз≥йна служба вир≥шуЇ питанн¤, повТ¤зан≥ з проведенн¤м патентних досл≥джень, п≥дготовкою документ≥в дл¤ отриманн¤ патент≥в та л≥ценз≥й, оформл¤Ї патентний захист обТЇкт≥в ≥нтелектуальноњ власност≥.

3. ќрган≥зац≥¤ ≥ плануванн¤ науковоњ д≥¤льност≥.

3.1. ѕлануванн¤ Ќƒ– зд≥йснюЇтьс¤: з Ќƒ–, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду ƒержавного бюджету - за програмно-ц≥льовим методом, зг≥дно ≥з затвердженими ¬ченою радою ≤нституту “ематичним планом та зг≥дно з пропозиц≥¤ми в≥дд≥л≥в, структурних п≥дрозд≥л≥в або окремих прац≥вник≥в ≤нституту, рекомендованими ¬ченими радами в≥дд≥л≥в або сектор≥в; з догов≥рних Ќƒ– - зг≥дно з планом кошт≥в спец≥ального фонду ƒержавного бюджету та за¤вками на њх виконанн¤, що подан≥ замовниками та виконавц¤ми.

3.2. ¬≥дд≥ли та науков≥ п≥дрозд≥ли ≤нституту подають щор≥чно за встановленою формою пропозиц≥њ щодо включенн¤ Ќƒ–, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду ƒержавного бюджету, до “ематичного плану на наступний р≥к, а з догов≥рних Ќƒ– - прот¤гом року. ѕропозиц≥њ повинн≥ в≥дпов≥дати на¤вному науковому потенц≥алу та пр≥оритетним напр¤мам розвитку науки ≥ техн≥ки в ”крањн≥.

3.3. –озпод≥л к≥лькост≥ тем та обс¤г≥в њх ф≥нансуванн¤, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду ƒержавного бюджету, м≥ж структурними п≥дрозд≥лами ≤нституту готуЇ проректор з науковоњ роботи та затверджуЇ ректор.

3.4. Ќауково-техн≥чна рада (в межах затвердженого директором розпод≥лу к≥лькост≥ тем та обс¤г≥в њх ф≥нансуванн¤) провод¤ть конкурсний в≥дб≥р науково-досл≥дних роб≥т дл¤ включенн¤ њх до “ематичного плану на наступний р≥к.

3.5.  омплексний тематичний план науково-досл≥дних роб≥т, що ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду ƒержавного бюджету, а також “ематичний план догов≥рних науково-досл≥дних роб≥т затверджуЇ директор ≤нституту.

3.6. ¬ключенн¤ в “ематичний план догов≥рних науково-досл≥дних роб≥т та подальше його виконанн¤ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до ƒ—“” 3973-2000, ƒ—“” 3974-2000, ƒ—“” 3008-95 та ≥нших чинних нормативних документ≥в.

3.7. Ќа¤вна матер≥ально-техн≥чна база, склад наукового обладнанн¤ та засоб≥в вим≥рювань повинн≥ бути достатн≥ми дл¤ проведенн¤ Ќƒ–. Ќауков≥ досл≥дженн¤ провод¤тьс¤ в прим≥щенн¤х, що забезпечують виконанн¤ вимог до установлених умов прац≥ ≥ гарантують безпеку прац≥.

3.8. як≥сть науковоњ продукц≥њ (заключного зв≥ту, ≥нших наукових документ≥в) п≥дтверджуЇтьс¤ декларац≥Їю про њх в≥дпов≥дн≥сть вимогам чинних нормативних документ≥в, п≥дписаною науковим кер≥вником.

3.9. «авершена Ќƒ– подаЇтьс¤ науковим кер≥вником до розгл¤ду на зас≥данн≥ кафедри, ¬ченоњ ради (в≥дд≥лу, сектору) та Ќауково-техн≥чноњ ради. –озгл¤нутий та схвалений зв≥т про Ќƒ– подаЇтьс¤ на затвердженн¤ проректору з науковоњ роботи ≥ здаЇтьс¤ замовнику

3.10. –еЇстрац≥¤ та обл≥к Ќƒ– зд≥йснюютьс¤ шл¤хом подач≥ до органу державноњ реЇстрац≥њ реЇстрац≥йноњ та обл≥ковоњ карток та заключного зв≥ту.

4. ‘≥нансуванн¤ наукових досл≥джень, оплата прац≥.

4.1. ‘≥нансуванн¤ науковоњ д≥¤льност≥ зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду ƒержавного бюджету, та кошт≥в, одержаних за виконанн¤ науково-досл≥дних роб≥т (послуг) на замовленн¤ юридичних та ф≥зичних ос≥б, ≥нших не заборонених законодавством джерел.

4.2. ‘≥нансово-господарська д≥¤льн≥сть науково-досл≥дних п≥дрозд≥л≥в, п≥дрозд≥л≥в з координац≥њ та забезпеченн¤ науково-досл≥дних роб≥т зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з≥ —татутом Ѕлагод≥йного ‘онду "ћеценат" та в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

4.3.  ошти на виконанн¤ Ќƒ– витрачаютьс¤ зг≥дно з затвердженими кошторисами.

4.4. ќплата прац≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ провод¤ть науков≥ досл≥дженн¤, зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до «акон≥в ”крањни та ≥нших нормативно-правових акт≥в, генеральних, галузевих, рег≥ональних угод, колективного договору в межах затвердженого кошторису Ќƒ–.

4.5. ќплата прац≥ заступник≥в директор≥в ≥нститут≥в, заступник≥в кер≥вник≥в ≥нших структурних п≥дрозд≥л≥в з науковоњ роботи зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом встановленн¤ њм надбавки до посадового окладу.

5. ћ≥жнародн≥ звТ¤зки.

5.1. ≤нститут ¤к субТЇкт науковоњ д≥¤льност≥ бере участь у виконанн≥ м≥жнародних науково-техн≥чних програм ≥ проект≥в, що виконуютьс¤ в рамках м≥жнародного науково-техн≥чного сп≥вроб≥тництва, а також в отриманн≥ грант≥в, ¤к≥ п≥дл¤гають державн≥й реЇстрац≥њ у визначеному пор¤дку.

5.2. ≤нститут п≥дтримуЇ в≥дносини з науковими та науково-техн≥чними орган≥зац≥¤ми, юридичними особами ≥нших держав, м≥жнародними науковими орган≥зац≥¤ми, ≥ноземними та м≥жнародними науковими товариствами ≥ обТЇднанн¤ми, ¤кщо ц≥ в≥дносини не суперечать законодавству ”крањни.

5.3. ≤нститут п≥дтримуЇ м≥жнародне наукове сп≥вроб≥тництво шл¤хом:

- проведенн¤ сп≥льних наукових досл≥джень, техн≥чних ≥ технолог≥чних розробок;

- участ≥ на основ≥ кооперац≥њ у сп≥льних науково-техн≥чних програмах;

- проведенн¤ досл≥джень ≥ розробок за сп≥льними координац≥йними угодами;

- проведенн¤ сп≥льних досл≥джень та розробок у м≥жнародних колективах спец≥ал≥ст≥в, м≥жнародних ≥нститутах та сп≥льних п≥дприЇмствах;

- взаЇмного обм≥ну науковою та науково-техн≥чною ≥нформац≥Їю, використанн¤ обТЇднаних м≥жнародних ≥нформац≥йних фонд≥в, банк≥в даних;

- проведенн¤ м≥жнародних конференц≥й, конгрес≥в, симпоз≥ум≥в та участ≥ в них;

- взаЇмного обм≥ну науковими ≥ науково-педагог≥чними прац≥вниками, студентами, асп≥рантами, докторантами, а також сп≥льноњ п≥дготовки спец≥ал≥ст≥в тощо.

ќ.Ѕ. √уцул¤к
ќ.Ѕ. –адченко
–. Ўевц≥в

nationalvanguard


 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz