Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)стать¤

¬алентин Ћагетко

√омофоб≥¤: ф≥лософська методолог≥¤ досл≥дженн¤

∆одна енциклопед≥¤, жодний словник не м≥стить пон¤тт¤ гомофоб≥њ. „ому? ћи бачимо в цьому факт≥ неспростовний аргумент невивченост≥ сфери стат≥. Ѕо лише ≥з з'¤суванн¤ цього пон¤тт¤, ¤ке треба п≥днести на р≥вень наукового принципу, можна ство-рити методолог≥ю ¤к сукупн≥сть непорушних скри-жалей, керуючись ¤кими в процес≥ досл≥дженн¤ сфери стат≥ можна було б дати в≥дпов≥дь на питан-н¤, ¤к≥ визначають походженн¤, природу ≥ сутн≥сть стат≥ ¤к загальноприродного ¤вища, на ¤кому би р≥вн≥ ми њњ не досл≥джували: в≥д найпрост≥ших до людини включно.

¬≥дома теза про те, що ф≥лософ≥¤ (наука в ц≥ло-му) починаЇтьс¤ ≥з здивуванн¤. јле здивуванн¤ до здивуванн¤ не Ї под≥бне. ќдна справа здивуванн¤, ¤ке викликаЇ захопленн¤, ≥ ц≥лком ≥нше здивуван-н¤, ¤ке викликаЇ негац≥ю аж до знищенн¤ факту (¤вища), що викликало це здивуванн¤, ¤кими Ї, наприклад, гомосексуал≥зм, педоф≥л≥¤, геронтоф≥-л≥¤, зооф≥л≥¤, некроф≥л≥¤, ексг≥б≥ц≥он≥зм, вуайЇризм, фротаж тощо, тобто вс≥ т≥ ¤вища, ¤к≥ в сучасн≥й сексопатолог≥њ розгл¤даютьс¤ ¤к в≥дхиленн¤ в≥д норми.

ќтже в≥д самого початку. Ќа думку давньогрець-кого ф≥лософа ≈мпедокла, св≥т своњм початком маЇ сили в≥дштовхуванн¤ ≥ прит¤ганн¤ (в≥дцентров≥ ≥ доцентров≥ сили), що спричинилис¤ утворенню пла-нет нашоњ сон¤чноњ системи за г≥потезами њњ утво-ренн¤. јле з утворенн¤м сон¤чноњ системи ц≥ сили не зникли, не розпорошилис¤ в безмежност≥ кос-мосу, а набувають все нових ≥ нових форм. Ќа-приклад, за класичною теор≥Їю т¤ж≥нн¤, щоб зро-бити людин≥ перший крок на земл≥; в≥д нењ треба спочатку в≥дштовхнутис¤, щоб пот≥м прит¤гнутис¤ тощо.

ќтже, природа влаштована д≥алектичне, ¤к Їдн≥сть протилежностей, лише тому, що Ї стих≥Їю. —тих≥йний процес одним ≥з своњх параметр≥в маЇ неперервн≥сть, ¤ка забезпечуЇтьс¤ на¤вн≥стю про-м≥жних ланок (перех≥дних форм, м≥стк≥в) м≥ж про-тилежност¤ми, роль ¤ких виконують т≥ форми, що поЇднують у соб≥ властивост≥ ¤к одн≥Їњ протилеж-ност≥, так ≥ другоњ. Ќежива матер≥¤, на сьогодн≥шн≥й день встановлено, ≥снуЇ у двох видах - матер≥њ ≥ пол¤, пром≥жною ланкою м≥ж ними Ї т≥ елемен-тарн≥ частки, що поЇднують ¤к властивост≥ речо-вини, так ≥ властивост≥, пол¤. “аким, зокрема, Ї електрон бо волод≥Ї масою руху (речовинна харак-теристика) ≥ хвильовою характеристикою.

ѕерех≥д в≥д неживоњ матер≥њ (природи) до живоњ забезпечуЇ на сьогодн≥шн≥й день в≥рус, про що го-ворив вже ƒ. ’олдейн (1929)2. ѕроблема не досл≥д-жена, але можна припустити, що в≥рус з'¤вл¤Їть- с¤ одночасно з найпрост≥шими орган≥змами, серед ¤ких можемо вказати на амеби, ≥нфузор≥њ, евглени зелен≥ тощо. ∆ива матер≥¤ тому Ї живою, що фун-кц≥онуЇ через ≥нстинкти дихальний, руховий, са-мозбереженн¤, але найважлив≥шими серед ¤ких Ї харчовий ≥ статевий, перший забезпечуЇ обм≥н ре-човин (метабол≥зм) ≥з середовищем, а другий - омо-лодженн¤ за покол≥нн¤ми, що забезпечуЇ тривал≥сть, ¤кщо не в≥чн≥сть живого. Ќа учн≥вське питанн¤, ¤кий серед цих ≥нстинкт≥в важлив≥ший харчовий чи статевий, в≥дпов≥дь (до вищих тварин, в т. ч. ≥ людини) буде не виразною: ≥ той, ≥ той. ѕочинаючи з вищих тварин, в≥дпов≥дь Ї однозначною - стате-вий. „ому? Ѕо до вищих тварин перех≥дн≥ ланки зустр≥чаЇмо ¤к з боку харчового ≥нстинкту, так ≥ з боку статевого, починаючи з вищих тварин (≥ людини в тому числ≥) - т≥льки з боку статевого ≥нстинкту.

ќтже, природа, йдучи до статевого розмножен-н¤, под≥лила орган≥зми на чолов≥ч≥ ≥ ж≥ноч≥, по-клавши на кожний з них свою специф≥чну функ-ц≥ю, що ≥ обумовило форму чолов≥чого ≥ ж≥ночого т≥ла. ƒл¤ заохоченн¤ до статевого акту вона про-грамуЇ статевий пот¤г, що породжуЇ сексуальн≥ потреби, задоволенн¤ ¤ких Ї найм≥цн≥шою психо-ф≥з≥олог≥чною насолодою (оргазм), ¤ка у людей усв-≥домлюЇтьс¤, а тому набуваЇ значенн¤ самоц≥нност≥, що р≥зко розмежовуЇ потребу в розмноженн≥ ≥ по-требу в насолод≥, ¤к≥ тепер чим дал≥, тим б≥льше пол¤ризуютьс¤, тобто далеко не завжди статевий акт передбачаЇ розмноженн¤, але у будь-¤кому раз≥ - сексуальну насолоду, за м≥цн≥стю ¤коњ вона веде перед, тому нав≥ть наркомани вдаютьс¤ до любов-них ут≥х. ’≥д природи тут був безпомилковий. јле це не все. Ќе гетероф≥л≥¤ (сила прит¤ганн¤ за ≈м-педоклом) ви¤вилас¤ визначальною в статев≥й сфер≥ вищих тварин ≥ людини, а гомофоб≥¤ (сила в≥дштов-хуванн¤ за тим самим ≈мпедоклом). ѕам'¤таЇте, щоб нав≥ть зробити крок на земл≥, треба в≥д нењ в≥дштов-хнутис¤, тод≥ можеш прит¤гнутис¤ ≥... п≥шов. ¬из-начальною в статев≥й сфер≥ вищих тварин ≥ людей Ї - гомофоб≥¤ (сила в≥дштовхуванн¤). ќск≥льки жод-ний словник (енциклопед≥¤) не спромоглис¤ на виз-наченн¤ цього пон¤тт¤, беремо цю м≥с≥ю на себе, зрозум≥ло,'в≥дштовхуючись в≥д емп≥ричного р≥вн¤ досл≥дженн¤ (в даному випадку - спостереженн¤). ј спостереженн¤ доводить, що гомофоб≥¤ - це ста-тева ненависть, ¤ка Ї складовою статевого ≥нстинк-ту, представник≥в одн≥Їњ стат≥ в сексуальному план≥ одне до одного, що забезпечуЇ можлив≥сть по¤ви ≥ функц≥онуванн¤ гетероф≥л≥њ, щодо людей, - це буде коханн¤ м≥ж чолов≥ком ≥ ж≥нкою. “обто, щоб по-Їднати представник≥в протилежноњ стат≥ в любов-ному акт≥, треба в≥дштовхнути, ≥ то в≥дштовхнути ≥з ус≥Їю можливою м≥ццю аж до вбивства (самогуб-ства) представник≥в одн≥Їњ стат≥ Ѕез гомофоб≥њ гете-роф≥л≥¤ була б не те, що проблематичною, њњ не було б взагал≥ “ак абсолютно точно знову влучила в ц≥ль стих≥¤, п≥дкреслюю стих≥¤, тому тут не може бути жодних хочу - не хочу, мушу ≥ т≥льки. “ак сформувавс¤ ≥ в≥дтворюЇтьс¤ сексуальний (насолод-жувальний) мон≥зм: чолов≥к-ж≥нка, ж≥нка-чолов≥к.

„и можна об≥йти гомофоб≥ю? ÷е так само без-глузде питанн¤, ¤к питанн¤ про "домовлен≥сть" ≥з будь-¤кою стих≥йною силою, ну, скаж≥мо, сонцем, наприклад, попрохати його не св≥тити щодн¤, а перетворити, зокрема, медовий м≥с¤ць на суц≥ль-ну н≥ч - медовий, так медовий!

ќсь ми ≥ п≥д≥йшли до пром≥жноњ ланки (форми, м≥стка), ¤ка забезпечуЇ функц≥онуванн¤ живого на р≥вн≥ вищих тварин ≥ людини з боку т≥льки ≥ лише статевого ≥нстинкту, тому статевий ≥нстинкт на цьому р≥вн≥ Ї визначальним у пар≥ ≥з харчовим: буде розмноженн¤, буде кому (кого) харчувати, без роз-множенн¤ не потр≥бне ≥ харчуванн¤. ћ≥ж чолов≥чим ≥ ж≥ночим шлунком принциповоњ р≥зниц≥ немаЇ, тут взагал≥ про р≥зницю говорити недоц≥льна ј м≥ж чо-лов≥чою ≥ ж≥ночою статтю - р≥зниц¤ шалена, але саме це шаленство (за ¬.¬инниченком) ≥ забезпе-чуЇ продовженн¤ роду. „и може кожна стать вико-нати свою функц≥ю в цьому процес≥ сама по соб≥, або чи може виконати рать ≥ншоњ стат≥? ƒл¤ под-≥бних запитань емп≥р≥¤ факт≥в не даЇ. ј це ≥ озна-чаЇ, що чолов≥че ≥ ж≥ноче Ї протилежност¤ми не будь-¤кими, а саме д≥алектичними, тобто перед-бачаючи, заперечують одна одну (за функц≥Їю, зап-л≥днити - це не народити ≥ навпаки), або запере-чуючи передбачають. як же в неперервному про-цес≥ розвитку перейти в≥д одн≥Їњ протилежност≥ до другоњ, щоб не розпавс¤ ланцюг, тобто щоб трива-ло житт¤. ÷е ми вже знаЇмо з досв≥ду початкових ланок розвитку - неживоњ природи ≥ найпрост≥ших форм живоњ. ўо могло б завадити природ≥ в тому ж дус≥ чинити ≥ на р≥вн≥ вищих тварин ≥ людини? ’≥ба що розум, ¤к ≥ вважав √егель усл≥д за своЇю сумнозв≥сною јбсолютною ≥деЇю, тому пром≥жн≥ ланки в розвитку природи оголосив њњ нем≥ччю, не-санкц≥онованим ≥снуванн¤м. јле вищий –озум про-мовчав, дозволивши стих≥њ йти второваним нею шл¤хом.

ѕам'¤таЇмо про самоц≥нн≥сть сексуальноњ насо-лоди. “о що ж визначаЇ сексуальну повед≥нку ви-щих тварин ≥ людини: статевий пот¤г (де¤к≥ автори називають його сексуальним, що неправом≥рно, але, можливо, в такий спос≥б хочуть нат¤кнути на роль сексуальноњ насолоди в статевому процес≥) чи ста-тевий орган? ѕершокласник вже не вагаючись ска-же, що статевий пот¤г. ÷е особливо наочно видно на приклад≥ тварин, де естетичний аспект жодноњ рол≥ не в≥д≥граЇ, чого не знають не т≥льки першо-курсники, але й випускники внз-≥в. ’оча емп≥р≥¤ доводить, що, можливо, соловейко ≥ сп≥ваЇ на р≥вн≥ тенора-аса ћ≥ланськоњ опери, але ж самиц≥ птах≥в все ж таки паруютьс¤ за своњми видами, а не на-дають перевагу цьому "асу". “обто стих≥¤ в трет≥й раз влучила в ц≥ль безпомилково - пром≥жна ланка, у ¤коњ найв≥дпов≥дальн≥ша роль в забезпеченн≥ неперервност≥ процесу розвитку формуЇтьс¤ через визначальну ознаку - статевий пот¤г, ¤кий шукаЇ орган дл¤ свого задоволенн¤ (≥ не завжди цим орга-ном буде статевий, це може бути з≥р, на чому грунтуЇтьс¤ така форма сексуальноњ повед≥нки (на-солоди) ¤к вуайЇризм (п≥дгл¤данн¤)). ћи завжди по-вторюЇмо, ¤кби ж то статевий орган, а не стате- вий пот¤г визначав сексуальну повед≥нку. як≥ тод≥ були б проблеми? ’≥ба що "коп≥йчан≥" (з ким п≥ти?), але оск≥льки статевий пот¤г визначаЇ сексуальну повед≥нку, то у випадку його нев≥дпов≥дност≥ з ор-ганом стать, зокрема, людини визначати потр≥бно за пот¤гом, а не за органом (гомосексуал≥зм). Ќе можемо, не через те, що не хочемо, адже все продаЇтьс¤ ≥ все купуЇтьс¤, т≥льки не стих≥¤, ро-зум можна обдурити, стих≥ю - н≥коли! “ому (з тех-н≥чних причин, ¤кими Ї той факт, що хоча стате-вий пот¤г на р≥вн≥ зародку сформуЇтьс¤ швидше, н≥ж статевий орган, але ж при народженн≥ стате-вий орган Ї Їдиним, що засв≥дчуЇ стать, адже по-т¤г прокинетьс¤ набагато п≥зн≥ше! ≥ ви¤вл¤Їтьс¤ в≥н за повед≥нкою, а не за ¤кимось оп≥знавальним зна-ком, скаж≥мо, на лоб≥, а це вже д≥йсно була б техн≥чна причина) тому ≥ змушен≥, визначаючи стать за зовн≥шньою ознакою (статевий орган) ≥ дал≥ вва-жати його визначальним у сексуальн≥й повед≥нц≥ людей а не за внутр≥шньою ознакою - пот¤гом, тобто, перекреслюючи д≥алектичн≥сть природи, намагаЇмось по¤снити њњ метаф≥зично, стверджую-чи, що зовн≥шнЇ Ї джерелом руху (розвитку), а не внутр≥шнЇ; “ут ми можемо побачити, ¤к≥ страшенн≥ перекрученн¤ Ї у сучасн≥й ф≥лософськ≥й осв≥т≥ ≥нтел≥-генц≥њ, що торують шл¤х до трагед≥йних насл≥дк≥в, коли людина через нерозум≥нн¤ своЇњ ситуац≥њ не може з нею погодитис¤ ≥ накладаЇ на себе руки. „и не ц¤ емп≥р≥¤ мала б врешт≥-решт змусити ћ≥н≥стер-ство осв≥ти ≥ ћ≥н≥стерство охорони здоров'¤ повер-нутис¤ лицем до проблем статевоњ осв≥ти ≥ вихо-ванн¤. јдже ¤к≥й би профес≥њ людина не присв¤ти-ла своЇ житт¤, в першу чергу, вона Ї чолов≥ком чи ж≥нкою, тому саме сексолог≥¤, погоджуЇмос¤ з цим чи н≥, маЇ загальнокультурне значенн¤, а не вузь-комедичне, ≥ цей предмет треба викладати в кож-ному внз-≥, а в школ≥, починаючи з першого класу ≥ у в≥дпов≥дност≥ до розвитку д≥тей подавати потр≥бну ≥нформац≥ю, тобто статеве вихованн¤ зробити нор-мою в шк≥льному процес≥, а не вин¤тком, що ви-конуЇтьс¤ окремими см≥ливц¤ми за загального за-мовчуванн¤. «вучить анекдотичне, але в шк≥льно-му предмет≥ "Ѕ≥олог≥¤" тема "—татев≥ органи люди-ни" покладаЇтьс¤ на самовивченн¤.

ќтже, гомосексуал≥сти - це ж≥нки (за органом чолов≥ки), чи чолов≥ки (за органом ж≥нки) в сексу-альн≥й повед≥нц≥. « цим треба погодитис¤, ¤к њм так ≥ родин≥, ¤кщо вони на це зважатьс¤: в≥дкрити свою "нетрадиц≥йну",  . ≤мел≥нський вважаЇ "нетипову"3, сексуальну ор≥Їнтац≥ю. јле толерантне ставленн¤ до ц≥Їњ групи людей зробити загальним не дозво-л¤Ї гомофоб≥¤. “ому не можна н≥ окремим особам аф≥шувати свою ор≥Їнтац≥ю, н≥ засобам масовоњ (≥ не масовоњ) ≥нформац≥њ робити це. “обто через го-мофоб≥ю, чи в зв'¤зку з нею, гомосексуал≥сти зму-шен≥ належати до зони замовчуванн¤, щоб вижи-ти, а жити треба, бо ≥накшого у них житт¤ немаЇ ≥ не буде. ѕримиренн¤ ≥з ц≥Їю ситуац≥Їю буде, на жаль, завжди, за висловом ¬ √юго, "кривавити".4

“епер звернемос¤ до ≥стор≥њ проблеми в≥дхи-лень в≥д норми в сексуальн≥й повед≥нц≥ (так званих збочень) в т≥й ситуац≥њ, коли у досл≥дник≥в немаЇ жодноњ у¤ви про роль гомофоб≥њ в статев≥й сфер≥ ÷е тим б≥льше ц≥каво, що ц¤ "≥стор≥¤" Ї сьогоден-н¤м

ќтже II ст., ще триваЇ епоха јнтичност≥, грець- кий ф≥лософ Ћук≥ан (треба зауважити, що до ≤”ст., коли ≥мператор  ост¤нтин запровадив смертну кару за гомосексуал≥зм, залишалос¤ два стол≥тт¤ ≥, оче-видно, це було умовою того, що подекуди розгор-талис¤ дискус≥њ з ц≥Їњ проблеми). Ќаводимо уривок з д≥алогу "ƒва коханн¤" Ћук≥ана, в ¤кому беруть участь ’арикл (гетеросексуал),  алл≥кратид (го-мосексуал) ≥ посередником (третейським суддею) виступаЇ сам Ћук≥ан, неспостережлив≥сть ¤кого зро-била саме його автором думки про те, що гомо-сексуал≥зм - це надбанн¤ культури (тобто стосуЇть-с¤ виключно людини), оск≥льки тваринам в≥н буц≥м-то нев≥домий, що Ї прикладом заблудженн¤, бо ≥ по сьогодн≥шн≥й день заважаЇ тверезими очима по-дивитись на проблему стат≥.

ќтже, "’арикл. „ому ж жодного коханн¤ не викликаЇ розум, справедлив≥сть ≥ ≥н. прекрасн≥ ¤кост≥, ¤к≥ Ї надбанн¤м зр≥лих людей, а краса хлопц≥в вик-ликаЇ найм≥цн≥ш≥ хвилюванн¤ пристрастей? (тут ≥ дал≥ п≥дкресленн¤ наш≥. - ¬.Ћ.). «вичайно, сл≥д, о ѕлатон, покохати ‘едра, за те, що в≥н зрадив Ћ≥с≥¤. „и пристойно було закохатис¤ в доблесного јлк≥-в≥ада, ¤кий нищив статуњ бог≥в ≥ за випивкою розго-лошував таЇмниц≥ ≈левсинських м≥стер≥й? яка лю-дина визнаЇ себе коханцем того, хто зрадив јф≥-ни, через кого ƒекеле¤ була укр≥плена ворогом, хто все житт¤ прагнув до тирани? јле, ¤к гово-рить божественний ѕлатон, јлк≥в≥ад, поки не зар≥с бородою, був дл¤ вс≥х бажаний, а коли, вийшовши ≥з отроцтва ≥ ставши чолов≥ком, в≥н дос¤гнув того в≥ку, в ¤кому недосконалий до того часу розум набуваЇ усю силу судженн¤, - ус≥ його зненавид≥ли. ўо ж? ѕрикриваючи сором≥цьк≥ пристраст≥ соро-м'¤зливими ≥менами, ц≥ люди - скор≥ш за все Ї любител¤ми юнак≥в, н≥ж любител¤ми мудрост≥ -називають моральною довершен≥стю т≥лесну красу. јле досить говорити про це; хай не здаЇтьс¤, що ¤ з осудом згадую великих людей.

ќблишимо ненадовго ц≥ серйозн≥ питанн¤ ≥ спу-стимос¤ до обговоренн¤ ваших,  алл≥кратид, насо-лод; ≥ тут ¤ доведу, що зв'¤зок з ж≥нкою набагато приЇмн≥ший, н≥ж з хлопцем. ѕо-перше, ¤ вважаю, що будь-¤ке задоволенн¤ тим солодше, чим воно тривал≥ше: адже гостра ≥ миттЇва насолода зак≥н-чуЇтьс¤ швидше, н≥ж встигнеш њњ в≥дчути, а все приЇмне стаЇ ще приЇмн≥ше, ¤кщо його подовжи-ти. ќсь ¤кби скупа пр¤ха ћойра подовжила час нашого житт¤, ¤кби нам пост≥йними супутниками були здоров'¤ ≥ жодна печаль не затьмарювала нам настрою! ¬ урочистост¤х ≥ св¤ткуванн¤х проводили б ми тод≥ весь час. јле раз заздр≥сне божество в≥д≥брало у нас найб≥льш≥ блага, то з тих що зали-шились, найприЇмн≥шими е т≥, ¤кими ми волод≥Ї-мо довше. ј ж≥нка з д≥воцтва ≥ до того в≥ку, коли л¤гла нарешт≥ останн¤ зморшка старост≥, Ї бажа-ною дл¤ чолов≥чих, об≥йм≥в ≥ пестощ≥в, ¤кщо нав≥ть вона вже переступила пору свого розкв≥ту: адже "досв≥дчен≥сть вм≥Ї говорити мудр≥ше за юн≥сть".

якщо хто-небудь спробуЇ з≥йтись з двадц¤тир≥-чним юнаком, в≥н, мен≥ здаЇтьс¤, в≥ддаЇтьс¤ про-типриродн≥й хтивост≥, змагаючись за сумн≥вними усп≥хами. ∆орсткими ≥ масивними Ї змужн≥л≥ чле-ни коханого, зашкарубле п≥дбор≥дд¤, колись н≥жне, а тепер заросле молодою щетиною, ≥ м≥цн≥ стегна вкрилис¤ волосс¤м, наче брудом. ™ ≥ не так≥ видим≥ пороки, але њх ¤ надаю знати вам, досв≥дченим в ц≥й справ≥. ј у будь-¤коњ ж≥нки шк≥ра завжди виб-лискуЇ чар≥вн≥стю ≥ завитки густих локон≥в спада-ють хвил¤ми под≥бн≥ до прекрасно кв≥тнучих г≥а-цинт≥в: одн≥ розпущен≥ позаду ≥ прикрашають спи-ну, ≥нш≥ щедро звиваютьс¤ довкола вух ≥ скроней Ї кучер¤в≥шими за траву на луках ≤ вс¤ решта т≥ла на ¤кому не росте жодна волосинка, виблискуЇ ¤с-крав≥ше в≥д електри чи сидонського скла.

... «≥йшовшись з ж≥нкою, ми пор≥вну даЇмо одне одному однакову насолоду, ≥ рад≥сно прощаютьс¤ закохан≥, отримавши (¤кщо ми не визнаЇмо за суд-дю в ц≥й справ≥ “≥рес≥¤, ¤кий каже, що насолода ж≥нки дв≥ч≥ перевищуЇ насолоду чолов≥ка). Ќе мож-на, по-моЇму, в себелюбному пошуку насолод тур- буватис¤ т≥льки про те, щоб соб≥ забрати щось приЇмне ≥ самому отримати в≥д ≥ншого усю насоло-ду; краще под≥лити те, що ти сам отримав, ≥ дати взаЇмно р≥вну частину. ќднак жодний ще не здур≥в наст≥льки, щоб сказати, н≥би ≥ з хлопц¤ми справа Ї такою ж. Ќавпаки, спокусник в≥дходить, отримав-ши вишукану, на його думку, насолоду, а збезче-щеному залишаютьс¤ в≥д початку т≥льки б≥ль ≥ сльози. ѕот≥м, коли з часом б≥ль трохи погамуЇтьс¤, зали-шаЇтьс¤, ¤к кажуть, т≥льки докука, задоволенн¤ ж в≥н не в≥дчуваЇ н≥ краплини...

¬се це ’арикл казав гар¤че, ≥з все зростаючим напруженн¤м; коли ж в≥н зак≥нчив гр≥зно ≥ дико дивилис¤ з-п≥д лоба його оч≥ ћен≥ (Ћук≥ан) здава-лось, що в≥н зд≥йснюЇ ¤кийсь обр¤д очищенн¤ про-ти коханн¤ до хлопц≥в. Ћедь посм≥хнувшись, ¤ по-вол≥ перев≥в погл¤д на аф≥н¤нина ≥ сказав: "я вва-жав, що буду суддею в см≥шному ≥ жарт≥вливому спор≥, але запал ’арикла, сам не знаю ¤к, зробив моЇ завданн¤ набагато серйозн≥шим. јдже в≥н гово-рив з таким хвилюванн¤м, наче в≥в в јреопаз≥ спра-ву про вбивство, п≥дпал чи, прис¤гаюсь «евсом, отруЇнн¤. Ќастав час - тепер, або н≥коли: треба, щоб в одн≥й твоњй промов≥ ожили јф≥ни, мистецт-во ѕер≥кла переконувати ≥ все красномовство де-с¤ти оратор≥в, з ¤кими вони повстали на македонц≥в. Ќехай вона нагадуЇ один ≥з публ≥чних виступ≥в на ѕн≥кс≥".

 алл≥кратид, трохи почекавши (його обличч¤ промовл¤ло, що в≥н ц≥лковито захоплений спором), почав промову у в≥дпов≥дь: "јле раз вже пристой-но чолов≥кам виголошувати промови на захист ж≥нок, то виступимо ж ≥ ми - чолов≥ки - на за-хист чолов≥к≥в. ≤ ... не зрадимо ж ≥стину поступив-шись перед зал¤куванн¤м!

Ћише ти, небесний Ѕоже, вчасно з'¤вись до нас, - прихильний до дружби поводир тањнств ≈рот; з'¤вись не ... злою дитиною., але в≥д народженн¤ досконалим, ¤ким породило тебе першотворче на-чало...

Ўлюб винайдено ¤к зас≥б, що необх≥дний дл¤ продовженн¤ роду, але т≥льки коханн¤ до чолов≥ка достойно керуЇ душею ф≥лософа. јдже все, чим займаЇмос¤ ми не заради потреби, а заради краси ≥ витонченост≥ ц≥нуЇтьс¤ вище н≥ж необх≥дне дл¤ без-посереднього вжитку, ≥ завжди прекрасне вище необх≥дного...  оли з'¤вилис¤ перш≥ люди, вони на-магалис¤ т≥льки щодн¤ погамувати св≥й голод. ¬≥дсутн≥сть необх≥дного не дозвол¤ла њм вибирати, ≥, в полон≥ у пост≥йноњ потреби, вони живилис¤ першою, що трапилас¤ травою, викопували м'¤к≥ кор≥нц≥ ≥ найчаст≥ше њли жолуд≥ јле згодом, поба- чивши, ¤к завд¤ки новов≥дкритт¤м - прац¤ земле-роб≥в щор≥чно даЇ новий врожай пшениц≥ та ¤чме-ню, люди залишили попередн≥й харч на долю без-мовних тварин. ≤ н≥хто ще не здур≥в, щоб сказати, що дуб смачн≥ший за колос.

... ¬ такому раз≥, х≥ба дивно, що тварини, ¤к≥ за њх власною природою приречен≥ провид≥нн¤м не отримувати благ, що њх даЇ розум, позбавлен≥ ра-зом з тим ≥ пот¤гу до чолов≥чоњ стат≥? —амц≥ лев≥в не живуть одне з одним - але й вони ≥ не займа-ютьс¤ ф≥лософ≥Їю. Ќе паруютьс¤ одне з одним вед-мед≥-самц≥ - але ж њм ≥ не в≥дома вс¤ краса друж-би. ј людський розум ≥ знанн¤, ≥з пост≥йних досл≥д≥в вибравши краще, визнали коханн¤ до хлопц¤ найв≥рн≥шим.

...ѕерший ≈рот, ¤к ¤ вважаю, мислить ц≥лком по-дит¤чому, ≥ розум не в сил≥ керувати його зви-чаЇм; в≥н виповнюЇ душ≥ людей нерозумних; найб-≥льше його переймаЇ пристрасть до ж≥нок. ¬≥н -друг миттЇвого неприборканого бажанн¤ - змушуЇ людину в нерозумному пориванн≥ полювати за пред-метом жаги. ƒругий ≈рот - батько ќптового часу (тобто ще давн≥ший, н≥ж ќг≥г, перший власник ф≥ванськоњ земл≥ - ¬Ћ), чистим ≥ св¤щенним по-стаЇ в≥н перед нашим зором. ѕовелитель непороч-них пот¤г≥в в≥н вдмухуЇ лаг≥дн≥сть у душу кожного, ≥ ми, що отримали ¤к жереб мил≥сть цього Ѕога, в≥ддан≥ лише тим насолодам, ¤к≥ поЇднуютьс¤ ≥з доброчинн≥стю. јдже ≥ по сут≥ справи... подв≥йним диханн¤м дихаЇ ≈рот, ≥ ми за одн≥Їю назвою по-ЇднуЇмо нев≥дпов≥дн≥ пристраст≥. —ором також - божество дволике, що даЇ нам ≥ користь ≥ шкоду. “ак немаЇ н≥чого дивного ≥ в тому, що пристрасть отримала те ж саме найменн¤, що ≥ доброчинн≥сть, так що коханн¤м називають ≥ розпусту, ≥ цнотливу прив'¤зан≥сть.

’арикл сказав: "ƒл¤ тебе шлюб н≥що, ти нех-туЇш всю ж≥ночу стать; ¤к же збережемос¤ тод≥ ми, люди?" “ак, нам можна було б позаздрити, ¤кби ми, ¤к каже мудрий ™врип≥д, зв≥льнен≥ в≥д зл¤гань ≥з ж≥нками, приходили б до храм≥в ≥ св¤ти-лищ ≥ там за ср≥бло ≥ золото купували б д≥тей дл¤ продовженн¤ роду. Ќеобх≥дн≥сть поклала нам на плеч≥ важке ¤рмо ≥ силою змушуЇ нас коритис¤ њњ нака-зам. “ож оберемо розумом прекрасне, ≥ нехай т≥льки корисне п≥дкоритьс¤ необх≥дност≥. ѕоки справа сто-суЇтьс¤ д≥тей - нехай збер≥гають значенн¤ ж≥нки; але у всьому решта - геть, знати њх не хочу! ’то ж бо за здорового глузду м≥г би стерп≥ти ж≥нку, ¤ка з сам≥с≥нького ранку прикрашаЇтьс¤ з допомогою неприродних хитрощ≥в? ѓњ справжн≥й вигл¤д потворний, ≥ лише штучн≥ прикраси "приховують природну потворн≥сть... ƒл¤ пристойност≥ од¤гають вони тонкотканий од¤г, щоб не здаватис¤ зовс≥м оголеними. ¬се, що п≥д цим од¤гом, б≥льш в≥дкрите н≥ж обличч¤, - окр≥м потворно в≥двислих гру-дей, ¤к≥ ж≥нки завжди ст¤гують пов'¤зками.

... “епер варто протиставити ж≥ночим порокам мужн≥й спос≥б житт¤ юнака... «м≥цнивши душу ф≥ло-софськими знанн¤ми ≥ наситивши розум благами всеб≥чноњ осв≥ти, юнак удосконалюЇ т≥ло достойни-ми в≥льноњ людини вправами. ¬≥н зайн¤тий фесал≥йськими к≥ньми, а пот≥м гартуЇ свою юн≥сть в мир-ний час вивчаЇ в≥йськову справу, кидаючи дротики ≥ пускаючи стр≥ли вправною рукою. ѕот≥м - умащенн¤ палестри; п≥д спекою полуденого сонц¤ вкри- ваЇтьс¤ пилом т≥ло, що м≥цн≥Ї ≥ крапл¤ми ст≥каЇ п≥т важких змагань. ѕ≥сл¤ цього - нетривале вми-ванн¤ ≥ пом≥рна трапеза, що п≥дсилюЇ юнака дл¤ труду, ¤кий незабаром постане; ≥ знову з ним вчи-тел≥ ≥ записи, в ¤ких нат¤ками чи пр¤мо розпов≥-даЇтьс¤ про справи давнини: хто з героњв був хо-робрим, хто ви¤вив високий розум або хто був в≥дданий справедливост≥ ≥ пом≥рност≥ “акими при-кладами доблест≥ виховуЇтьс¤ юна ≥ ще п≥ддатлива душа.  оли ж веч≥р зупинить його труди, юнак пом≥рно в≥ддаЇ необх≥дну данину потребам шлунку ≥, заспокоЇний денною втомою, спить солодким, г≥дним заздрощ≥в сном.

“о хто ж бо м≥г не закохатис¤ в такого юнака? ’то наст≥льки сл≥пий, у кого наст≥льки ушкодже-ний розум? як не покохати його - √ермеса в па-лестрах, у гр≥ на л≥р≥ јполлона, к≥ннотника, що не поступаЇтьс¤  астору? јдже в≥н, смертний т≥лом, прагне дос¤гти божественноњ доблест≥ ј ¤к на мене, Ѕоги небесн≥, нехай би усе моЇ житт¤ промайнуло так, щоб ¤ сид≥в проти друга ≥ слухав поруч його милий голос, виходив, коли в≥н виходить, ≥ у будь-¤к≥й справ≥ був разом з ним. «акоханий бажав би, звичайно, щоб його коханий, не сп≥ткнувшись ≥ не схил¤ючись, пройшов через житт¤ до старост≥, не скоштувавши н≥ гор¤, н≥ заздр≥сноњ злоби дол≥ јле ¤кщо вже, за законом людськоњ природи, його на-здожене хвороба, - ¤ буду хвор≥ти разом з ним, коли в≥н страждаЇ. ј ¤кби в≥н помер, не витримав би житт¤ ≥ ¤; ¤к мою останню волю, ¤ запов≥даю тим, кого п≥сл¤ нього ¤ любив, найб≥льше, щоб над нами обома насипали сп≥льний могильний холм ≥, зм≥шавши к≥стки з к≥сткам, не розд≥лили б нашого безмовного праху.

...  ал≥кратид промовив все це урочисто ≥ з юнацьким (а по сут≥ справи - д≥вочим. - ¬ Ћ.) запа-лом... ј коли вони попросили мене (Ћук≥ана) оголо-сити мою думку, ¤, подумавши короткий пром≥жок часу ≥ зваживши промови обох, сказав: "якби це було можливо, стати ‘ераменом, ¤кого назвали "„еревик на обидв≥ ноги"; тод≥ ви обидва пор≥вну вийшли б переможц¤ми" (вони ≥ вийшли перемож-ц¤ми, але не одне над одним, а кожний сам дл¤ себе, в≥дчуваючи власну правду. - ¬Ћ.).

... ¬≥д зн≥¤ков≥нн¤ ¤ висловив своЇ р≥шенн¤ по-сп≥шно ≥ коротко ≥ в≥дразу ж п≥дв≥вс¤: ¤ бачив, що ’арикл надто вже занепав духом, н≥би його засу-дили до страти. «ате аф≥н¤нин з с¤ючим ≥ веселим лицем п≥дв≥вс¤ ≥ гордо п≥шов вперед..."5 (так пра-цюЇ гомофоб≥¤ з боку гетеросексуала (’арикл) ≥ коли його закликають до розум≥нн¤ ситуац≥њ гомосексу-ала, то за висловом ¬.√юго ("“руд≥вники мор¤"), таке "примиренн¤ завжди кривавить", тобто гете-росексуалу саме гомофоб≥¤ не дозвол¤Ї зрозум≥ти "лог≥ку" (почутт¤) гомосексуала. - ¬Ћ.). јргументи одного, ¤к можемо з'¤сувати, мина-ють увагу другого ≥ навпаки, тому що кожний пе-реконаний у своњй правот≥, що тримаЇтьс¤ на влас-них почутт¤х. ўо ж може бути б≥льш безпосе-редн≥м ≥ зрозум≥лим, ¤к не наш≥ почутт¤. “ому вони не переконують ≥ не можуть переконати одне од-ного, хоча говор¤ть про одне ≥ те ж, про коханн¤. јле, ¤кщо вустами ’арикла промовл¤в чолов≥к, то вустами  алл≥кратида - ж≥нка, закута в чолов-≥че т≥ло. ÷ього не знали ≥ не розум≥ли н≥ в јнтич-ност≥, н≥ в подальш≥ епохи цив≥л≥зац≥њ аж по сьо- годн≥шн≥й день. явище (зовн≥шн≥й вигл¤д, т≥ло) сприймають за сутн≥сть. ÷е правильно, коли мова стосуЇтьс¤ чолов≥к≥в ≥ ж≥нок, на ¤ких природа це поклала функц≥ю пром≥жноњ ланки в неперервному ланцюгу розвитку. ÷е стаЇ неправильним, коли об-Їктом досл≥дженн¤ Ї саме пром≥жна ланка, роль ¤коњ виконуЇ орган≥зм (в т.ч. ≥ людина), що поЇднуЇ властивост≥ одн≥Їњ ≥ другоњ стат≥.

ј ось ¤к описуЇ гомосексуальне зл¤ганн¤ ∆ан-ѕоль —артр в роман≥ "ћур". ÷е вже XX ст.

"... ЋюсьЇн стенув плечима: "я замерз!" - "“и хочеш, щоб ¤ тебе знову з≥гр≥в?" - "—пробуйте", -погодивс¤ ЋюсьЇн. “оњ ж мит≥ в≥н в≥дчув себе роз-чавленим п≥д величезною вагою. “еплий ≥ вологий рот присмоктавс¤ до його рота, н≥би сирий б≥фштекс. ЋюсьЇн не т¤мив б≥льш н≥чого, в≥н уже не усв≥дом-лював, де був, ≥ трохи не задихавс¤, але почував-с¤ щасливим, бо нарешт≥ з≥гр≥вс¤... ¬ цю мить Ѕержер видав переможний крик. "Ќарешт≥! - вигук-нув в≥н, - ти зваживс¤. «начить, з тебе ще вийдуть люди". ЋюсьЇн сам скинув п≥жаму... ¬.перш≥ хвили-ни, коли страх минув, ≥ в≥н усв≥домив, що це не так уже й бол¤че, ¤к йому у¤вл¤лос¤, ЋюсьЇна охопив глибокий сум. ’лопець усе спод≥вавс¤, що вже к≥нець ≥ в≥н зможе виспатись, але Ѕержер дав йому спок≥й аж б≥л¤ четвертоњ ранку" (6).

ѕро що ми дов≥далис¤ нав≥вши уривки з л≥те-ратури? як вигл¤даЇ буденний р≥вень (здоровий глузд) розум≥нн¤ сфери стат≥. ћи напол¤гаЇмо саме на загальн≥й проблем≥ стат≥, а не на окремих фор-мах сексуальноњ повед≥нки. Ќе з'¤сувавши загаль-ного, приречен≥ не розум≥ти конкретного, а тому вдаЇмос¤ до вигадувань, що кому Ѕог на душу по-клав. ÷итували давньогрецького ф≥лософа Ћук≥ана (ѕст.), французького ф≥пософа-екзистенц≥ал≥ста ∆.-ѕ.—артра (’’ст.). “епер звернемос¤ до сучасного (1998) рос≥йського ф≥лософа ≤.—. она, ¤кий не мен-ше, не б≥льше ¤к зваживс¤ в≥дшукати "ген гомо-сексуальност≥" (очевидно за т≥Їю "лог≥кою", з ¤коњ у св≥й час глузував √егель, що, мовл¤в, природа створила коркове дерево, щоб людина мала чим закривати пл¤шки з вином, а кот≥в, щоб вони гаса-ли за мишами; за ц≥Їю ж "лог≥кою" гомосексуал≥сти "потр≥бн≥" в сусп≥льств≥, щоб було кого пересл≥ду-вати).

Ќаведу уривок з в≥дпов≥д≥  она на лист ∆анни  .—. з ѕетербургу, а саме: "“урбуватис¤ щодо "го-лубих" ген≥в у сина ∆анн≥ не варто. ’оча гомосек-суальн≥сть нер≥дко буваЇ "с≥мейною" (коли чолов≥к "голубий"), в≥дпов≥дн≥ гени (њх ≥снуванн¤ ймов≥рно, але поки-що (!) не доведено) часто передаютьс¤ по материнськ≥й л≥н≥й (п≥дкресленн¤ ≥ знак оклику наш≥. - ¬Ћ.).

ѕсихолог≥чно формуванн¤ сексуальноњ ор≥Їнтац≥њ у дитини, всупереч колишн≥м у¤вленн¤м, б≥льш залежить в≥д њњ стосунк≥в з ровесниками, н≥ж в≥д впливу батька чи матер≥" [7].

ќсь так, всупереч здоровому глузду сьогодн≥ш-ньому, а не вчорашньому,  он продовжуЇ сп≥вати про те, що сексуальна ор≥Їнтац≥¤ (тобто статевий пот¤г) не закладаЇтьс¤ природою, а набуваЇтьс¤ в залежност≥ в≥д сп≥лкуванн¤ за присл≥в'¤м "з ким поведешс¤...".

ћожна запитати, у ¤к≥й форм≥ в≥дбуваЇтьс¤ пе-ресл≥дуванн¤ за гомосексуал≥зм? Ќайпопул¤рн≥шою формою Ї шантаж, ¤кий дуже добре описав той самий Ћук≥ан, ¤кого ми вище цитували, тобто "вза-гал≥ наклепники вигадують ≥ розповсюджують так≥ реч≥, ¤к≥, ¤к в≥домо, спроможн≥ викликати у слуха-ча найб≥льший гн≥в (п≥дкр наше. - ¬.Ћ., а найб≥ль-ший гн≥в ¤к вже зор≥Їнтувавс¤ читач - гомофоб≥¤); дов≥давшись про болюче м≥сце кожного, наклеп-ники, саме на нього спр¤мовують своњ стр≥ли, в нього кидають дротики, щоб людина, миттЇво обу-рена гн≥вом, була вже неспроможна з'¤сувати ≥сти-ну. ≤ ¤кщо б хтось, на кого впав наклеп, ≥ побажав виправдатис¤, в≥н не буде мати такоњ можливост≥, бо безглузда чутка, ¤к мнима ≥стина вже захопила њњ"8.

÷ив≥л≥зац≥¤ - це не т≥льки р≥вень техн≥чноњ оз-броЇност≥ сусп≥льства (сьогодн≥ в суц≥льн≥й комп'ю-теризац≥њ вбачають панацею в≥д вс≥х б≥д), а р≥вень п≥знанн¤ людиною своЇњ природи. —амоп≥знанн¤ -процес безмежний, на що вказали вже древн≥ гре-ки, називаючи людину м≥крокосмом. “а це не може слугувати джерелом песим≥зму, а в≥дтак в цьому план≥ н≥чого не робити. "√ен гомосексуальност≥" природа не заклала в наш орган≥зм - њй це не треба. “ому не треба жити ≥люз≥¤ми ≥ витрачати на марне (пошуки такого гена) кошти ≥ час, а треба з розум≥нн¤м ставитись ¤к до природи у соб≥, так до природи в ≥ншому, а дл¤ цього негайно треба прий-н¤ти державну програму статевоњ осв≥ти (меднз-и) ≥ статевого вихованн¤ (школи). “од≥, можливо, че-рез 20-30 рок≥в можна оч≥кувати перш≥ с¤к≥-так≥ результати хоча б серед осв≥т¤н ≥ медик≥в. „им дов-ше звол≥катимемо ≥з такою програмою, тим даль-шою буде в≥д нас перспектива самоп≥знанн¤.

“аким чином, повертаючись до античноњ дис-кус≥њ з приводу "двох кохань", можемо з'¤сувати що на той час незрозум≥лою ви¤вилас¤ сама суть справи, проблема дискус≥њ, ¤ка пол¤гаЇ в тих ме-тодолог≥чних принципах що напрацьован≥ д≥алек-тико-матер≥ал≥стичною теор≥Їю п≥знанн¤, з верши-ни ¤коњ сьогодн≥ треба оц≥нювати будь-¤ке ¤вище, в т.ч. стать. ј саме:

- —в≥т ¤вл¤Ї собою насл≥док стих≥йного розвит-ку;

- “ому в≥н влаштований д≥алектичне ¤к Їдн≥сть протилежностей (приклад до теми - чолов≥че ≥ ж≥ноче);

- Ѕудучи стих≥йним, розвиток Ї неперервним процесом;

- ўо забезпечуЇтьс¤ на¤вн≥стю пром≥жних ла-нок (форм);

- –оль ¤ких виконують т≥ форми, що волод≥-ють властивост¤ми обох протилежностей;

- —татевий ≥нстинкт Ї природним ¤вищем ≥ функц≥онуЇ через статевий пот¤г, засобом задово-ленн¤ ¤кого Ї статевий орган;

- ѕром≥жна ланка ¤вл¤Ї собою Їдн≥сть статево-го пот¤гу одн≥Їњ стат≥ ≥ статевого органу ≥ншоњ;

- “ак з'¤вл¤ютьс¤ орган≥зми, ¤к≥ несуть цей т¤-гар, а на р≥вн≥ людини, нав≥ть не п≥дозрюючи про це;

- ¬иход¤чи з первинних сил прит¤ганн¤ ≥ в≥дштовхуванн¤ (≈мпедокл) ≥ екстраполюючи њх на статеву сферу вищих тварин ≥ людини доходимо висновку, що

- ¬≥дштовхувальну роль в≥д≥граЇ гомофоб≥¤, в≥дкриваючи тим самим шл¤х

- √етероф≥л≥њ ¤к коханню м≥ж особами проти лежноњ стат≥, ¤коњ не було б без гомофоб≥њ, тому визначальна роль у статев≥й сфер≥ належить саме њй, гомофоб≥њ,

- яка Ї почутт¤м вродженим, первинним, тому таким, що знищити не можна, в цьому випадку покладатис¤ т≥льки на вихованн¤ Ї справою про-блематичною, але необх≥дною ≥ по сут≥ Їдиною (тоб-то, хай живе просв≥тництво!);

- Ћюдина виробила у себе св≥дом≥сть не дл¤ того, щоб переробл¤ти природу в кожному конк-ретному, на перший погл¤д незрозум≥лому випад-ку, а дл¤ з'¤суванн¤ необх≥дност≥ його ≥снуванн¤ ≥ примиренн¤ з ним (√егель);

- ’оча примиренн¤ завжди "кривавить" (¬.√ю-го). “обто св≥дом≥сть ¤к ≥деальне не хоче (не може) погодитись ≥з стих≥йним характером ¤к природи взагал≥, так ≥ власноњ, та ≥ншого р≥шенн¤ у homo sapiensa просто немаЇ.

–озумн≥сть людини пол¤гаЇ в усв≥домленому мир≥ (примиренн≥) з природою.

“акими бачатьс¤ сьогодн≥ початков≥ засади ф≥ло-софськоњ методолог≥њ досл≥дженн¤ сфери стат≥ вза-гал≥. ѕочинати треба ≥з з'¤суванн¤ ¤вища гомофоб≥њ, ¤ке мало б визначатис¤ через науковий терм≥н "го-мофоб≥¤", науков≥сть ¤кого визначаЇтьс¤ ост≥льки, оск≥льки в≥дображуЇ закон виникненн¤, розвитку ≥ функц≥онуванн¤ статевоњ сфери вищих тварин ≥ людини. ≤ цим законом Ї гомофоб≥¤ (ще раз наголо-симо) ¤к почутт¤ статевоњ ненавист≥ м≥ж особами одн≥Їњ стат≥ в план≥ сексуальноњ повед≥нки.

≤ останнЇ. ўодо "зм≥ни" сексуальноњ ор≥Їнтац≥њ, "зм≥ни" статевого органу (транссексуал≥зм) ≥ ≥н. под-≥бних "зм≥н", про що можемо дов≥датис¤ з попул¤рних засоб≥в ≥нформац≥њ. ÷е все з розр¤ду експе-римент≥в над природою, ¤кими природа просто нех-туЇ, тому позитивних результат≥в (кр≥м галасливоњ реклами!) тут немаЇ ≥ в принцип≥ бути не може, хоча ≥люз≥й щодо цього багато. јле ≥люз≥¤ зали-шаЇтьс¤ ≥люз≥Їю, на те вона ≥ ≥люз≥¤.

Ћ≥тература

1. јристотель. ћетафизика / —оч.: в 4-х т. / –ед. ¬.‘.јсмус. - ћ.: ћысль, 1976. - “.1. - —.74.
2. Ѕернал ƒжон. ¬озникновение жизни / ѕер. с англ. - ћ.: ћир, 1969. - —.53.
3. »мелинский  . —ексологи¤ и сексопатологи¤ / ѕер. с польск. ј-¬-Ѕруенка. - ћ.: ћедицина, 1986. - —.273.
4. √юго ¬≥ктор. “руд≥вники мор¤ / ѕер. з фр. —т. ѕ≥нчука. -  : ћолодь, 1985. - —.65
5. Ћукиан из —амосать≥. »збр.проза: ѕер. с древне-греч. / —ост., вступ.ст., комент. ». Ќахова. - ћ.: ѕравда, 1991. - —.447, 448, 449, 450, 452, 453, 456, 459, 460.
6. —артр ∆ан-ѕоль. Ќудота. ћур. —лова / ѕер з франц, ¬.Ѕорсука та —.ќ. упанського; ѕ≥сл¤мова ЌЅ≥лоцерк≥вець. -  : ќснови, 1993. - —.300-301.
7. "Speed-инфо", є7, июль 1998. ≈жемес¤чна¤ научно-попул¤рна¤ газета, ћосква.
8. Ћукиан из —амосаты. »збр.проза: ѕер. с древне-греч. / —ост., вступ. ст., комент. ѕЌахова. - ћ.: ѕравда, 1991. - —.199.

Lahetko V.
Homophobia: Philosophical Methodolagy of Research.
Summary: New point to sex problem.
Key words: sex, homophobia, heterophilia, homosexualism.

nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz