Ќј„јЋќ    ѕ”ЅЋ» ј÷»»    Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј     ќЌ“ј “џ    E-MAIL    √ќ—“≈¬јя    „ј“    ‘ќ–”ћ / FORUM    —ќќЅў≈—“¬ќ  Ќаши счЄтчики

яндекс цитуванн¤

 

      
»нститут стратегического анализа нарративных систем
(»—јЌ—)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
≤нститут стратег≥чного анал≥зу наративних систем
(≤—јЌ—)стать¤

ѕетро  ќЌќЌ≈Ќ ќ,
професор, директор Ќƒ≤” ћќЌ, зав. кафедри украњнознавства ћј”ѕ, д-р ф≥лол. наук, академ≥к ¬Ў”

—тан ≥ перспективи украњнознавства в систем≥ вищоњ школи

”крањнознавство Ї системою наукових ≥нтегративних знань про ”крањну й свiтове украњнство ¤к ц≥л≥сть, геопол≥тична реальн≥сть, що зм≥нюЇтьс¤ у простор≥ й час≥.

—ама ж ”крањна й украњнознавство Ч органiчна складова вселюдства (планети «емл¤, всесвiтньоњ цивiлiзацiњ i культури), знанн¤ про всесвiтнЇ людське суспiльство через призму феномена украњнства.

ѕон¤тт¤ ”крањна охоплюЇ: етнонац≥ю; територiю, ¤ку засел¤в украњнський етнос у минулому та засел¤Ї украњнська нацi¤ (народ) нин≥; природу, вiдповiдну територiю з њњ земними, водними, повiтр¤ними ресурсами, особливост¤ми екологiњ; мову ¤к унiверсальний феномен бутт¤ i свiдомостi етнонацiњ; суспiльство й державу в њх генезисi; матерiальну й духовну культуру (релiгiю, фiлософiю, мистецтво, освiту, науку, валеологiю, право, вiйсько, мiжнароднi вiдносини), що розвиваютьс¤ упродовж багатовiковоњ ≥стор≥њ украњнськоњ етнонацiњ та держави; тип людини; отже Ч св≥тове украњнство в часо-просторов≥й еволюц≥њ.

ѕон¤тт¤ украњнство охоплюЇ: украњнцiв ¤к свiтовий феномен (в ”крањнi i св≥т≥); етнонацiональн≥ групи, що:

а) займали i займають питомi украњнськi землi поза теперiшнiми державними кордонами ”крањни в≥д найдавнiшого часу дотепер;


б) живуть у понад 70 крањнах планети, твор¤ть там матерiальну й духовну культуру, але визнають свою етнонацiональну iдентичнiсть, зумовлену Їднiстю генотипу, долi, ментальностi, усвiдомленн¤ iсторичноњ мiсiњ ”крањни й украњнцiв.


ѕредметом украњнознавчих досл≥джень Ї феномен украњнства, законом≥рост≥, досв≥д ≥ уроки його етно-, нац≥Ї-, державотворенн¤, матер≥ального й духовного житт¤, формуванн¤ ≥ розвитку етн≥чноњ територ≥њ (”крањни).


‘iлософсько-гуманiстичними основами украњнознавства Ї визнанн¤:


Х свiт Ч Їдиний, цiлiсний, повний лише у своњй рiзноманiтностi, зокрема людей (народiв), ¤к≥ складають вселюдство;


Х кожна людина, нацi¤, мова, культура маЇ природне, р≥вне право на житт¤ й повну само-реалiзацiю;


Х тiльки у взаЇмодiњ з iншими людьми кожна людина, кожен народ, його мова, культура можуть ви¤вити всю повноту своЇњ iндивiдуально-вселюдськоњ сутностi;


Х пос¤ганн¤ на природне право кожноњ людини, нацiњ, мови, культури, на самобутнiсть i волю Ї злочином перед вселюдством;


Х шл¤хом до повноњ реалiзацiњ сутностi, покликанн¤ людини i людства Ї пiзнанн¤ ¤к синтез самопiзнанн¤ i самотворчостi.


”крањнознавство Ч шл¤х до самопiзнанн¤ й самотворенн¤ украњнства, здiйсненн¤ ним своЇњ iсторичноњ м≥сiњ. ¬оно органiчно поЇднуЇ (синтезуЇ) процеси п≥знанн¤, вихованн¤ й навчанн¤, народноњ ≥ академ≥чноњ педагогiки, вiтчизн¤ного i зарубiжного досвiду, орган≥чно переростаЇ в украњнолюбство та украњнотворенн¤.


«авданн¤ курсу: на основi науковоњ джерельноњ бази, всебiчного, системного вивченн¤ й висвiтленн¤ генезису ”крањни й украњнства, самого украњнознавства ¤к науковоњ системи:

а) ви¤вити досвiд поколiнь та iсторичнi уроки розвитку етнонацiњ, украњнськоњ природи, мови, держави, культури, людини;

б) спри¤ти аналiзовi тенденцiй, законом≥рностей, причин та наслiдкiв розвитку й проблем сучасностi;

в) формувати питом≥ риси громад¤н;

г) готувати поколiнн¤ до самостiйного життЇвого вибору шл¤ху та перспектив майбутнього, пiзнанн¤ й самопiзнанн¤, творенн¤ й самотворенн¤ особистостi, схильноњ i спроможноњ бути в гармонiњ з iншими людьми, з довкiлл¤м, ≥з власним Ђяї (внутрiшнiм свiтом) i поЇднувати особистi iнтереси з громадськими, нацiонально-державними та загальнолюдськими; спри¤ти виробленню високих суспiльних, державних, гуманiстичних, духовно-культурних iдеалiв, визначенню морально-етичних та естетичних критерiњв i принципiв життЇдi¤льностi людей мудрого серц¤ i гуманного розуму (iнтелекту), патрiотiв-професiоналiв свiтового рiвн¤, творц≥в засад громад¤нського сусп≥льства в нац≥ональн≥й держав≥.

ћетодологiчн≥ засади украњнознавства визначаютьс¤ його принципами: системност≥, ≥сторизму, науковост≥ та ≥нтегративност≥ знань; методами: аналiзу й синтезу; поЇднанн¤ вiтчизн¤ного й зарубiжного досвiду; iндукцiњ ≥ дедукцiњ; Їдностi професiоналiзму й патрiотизму, знанн¤ i любовi; постiйного спiввiднесенн¤ матерiалiв (досвiду) рiзних концентрiв украњнознавства. ‘ундаментом украњнознавства Ї ц≥л≥сна система знань археолог≥њ та етнолог≥њ, фольклористики ≥ л≥нгв≥стики, антрополог≥њ й демограф≥њ, людино-, сусп≥льство-, природо- ≥ рел≥г≥Їзнавства, ≥стор≥њ, ф≥лософ≥њ, культуролог≥њ та ≥н. наук.

«мiст, структура курсу

”крањнознавство включаЇ в себе краЇ-, крањно-, природо-, суспiльство-, людино-, народознавство, але не ¤к окремi предмети, а ¤к елементи унiверсальноњ цiлiсностi.

ѕон¤тт¤ Ђ”крањнаї й Ђукрањнствої розкриваютьс¤ й ос¤гаютьс¤ через взаЇмопов'¤заний еволюцiйно-синхронний й дiахронний розгл¤д концентрiв: ”крањна Ч етнос; ”крањна Ч природа, еколог≥¤; ”крањна Ч мова; ”крањна Ч нац≥¤, держава; ”крањна Ч культура (матерiальна, гуман≥тарно-духовна: релiгi¤, фiлософi¤, мистецтво, освiта, наука; право; валеологi¤; вiйсько); ”крањна в мiжнародних вiдносинах; ”крањна Ч ментальнiсть, дол¤; ”крањна Ч iсторична м≥с≥¤, тобто украњнознавство постаЇ ¤к цiлiсна система самоп≥знанн¤, вихованн¤ й навчанн¤, Їдностi знанн¤, любовi ≥ творенн¤.

 ожен, хто в≥дчуваЇ потребу зайн¤тис¤ украњнознавством, найперше в≥дчуЇ два гостр≥ контрасти: украњнознавча наука ≥снуЇ давно, а терм≥н Ђукрањнознавствої (отже, його осмисленн¤ на р≥вн≥ пон¤тт¤) Ч з'¤вивс¤ лише в XIX стол≥тт≥. ¬ражаЇ також надзвичайно високий (св≥товий) р≥вень теор≥њ та методолог≥њ украњнознавства у двадц¤тих роках XX ст.: тод≥ воно мало сол≥дну джерельну, ≥сторико-методолог≥чну базу, розроблену на р≥вн≥ праць найвидатн≥ших учених ¬сеукрањнськоњ академ≥њ наук (ћ. √рушевський, ¬. ¬ернадський, ј.  римський, —. ™фремов, ƒ. Ѕагал≥й, ≤. ќг≥Їнко), а наприк≥нц≥ XX ст. опинилос¤ в стан≥ ≥деолого-пол≥тичноњ боротьби ≥, в≥дпов≥дно, суперечливоњ ≥нтерпретац≥њ, методолог≥чноњ безпом≥чност≥.  оли одн≥ досл≥дники ставили украњнознавство на ірунт наукових принцип≥в ≥ видали загалом корисн≥ прац≥ енциклопедичного типу (1916 р. Ч група автор≥в, очолюваних ‘. ¬овком, ћ. √рушевським; 1931Ц35 рр. Ч колектив ≤. –аковського; а з 1949 р. Ч енциклопедисти ¬.  уб≥йовича), то ≥нш≥ розгл¤дали його лише з позиц≥й рос≥йсько-б≥льшовицькоњ ≥деолог≥њ та пол≥тики ≥ тому або звели украњнознавство до опису (пропаганди) географ≥чно-етнограф≥чно-фольклорних елемент≥в, або й в≥дкинули зовс≥м.

Ќасл≥док в≥домий, в≥н фатально-кризовий: зникли досл≥дженн¤ нав≥ть про предмет украњнознавства. ¬тратилос¤ розум≥нн¤ родовоњ сутност≥ його пон¤тт¤. «ам≥сть феномен≥в ”крањни ≥ украњнознавства, усв≥домлюваних ≥ в њхн≥й самобутност≥, ≥ у всепланетарност≥ водночас, до того ж бачених в ц≥л≥сност≥, об'Їктом розгл¤ду стали х≥ба що окрем≥ елементи зазначених феномен≥в: краЇ-, крањно-, народо-, сусп≥льствознавство. ƒе немаЇ специф≥чного (суверенного) предмета досл≥дженн¤, там немаЇ й науки. “ож лог≥чно, що й украњнознавство втратило спочатку об'Їктивн≥ критер≥њ, а дал≥ й належний суверен≥тет ≥ лишалос¤ на перифер≥њ мовознавства, фольклору, ≥стор≥њ та художньоњ словесност≥.

ўо таке Ђ”крањнаї ≥ Ђукрањнствої?

ƒл¤ одних Ч це передус≥м лише територ≥¤, географ≥¤ або природа. ƒл¤ ≥нших Ч лише етнос, нац≥¤, культура, словесн≥сть або мова. ўе дл¤ ≥нших Ч держава. ≤нод≥ розгл¤дають лише матер≥ально-виробнич≥ сфери, природн≥ ресурси чи державно-пол≥тичн≥ зв'¤зки й еколог≥чн≥ проблеми.

≤ це за умови, що ¤к образи: Ђлюдинаї, Ђприродаї, Ђнац≥¤ї, Ђкосмосї, так ≥ образ Ђ”крањнаї може бути ≥ п≥знаний, ≥ усв≥домлений лише ¤к ц≥л≥сн≥сть, а отже Ч при комплексному (системному) п≥дход≥.

Ќа доказ достатньо зазначити: народ визначаЇтьс¤ у своњй сутност≥ ≥ природою. ќднак, по-перше, саме пон¤тт¤ природи дуже складне (це й територ≥¤, рослинн≥сть, сп≥вв≥дношенн¤ води ≥ суш≥, промислових ≥ с≥льськогосподарських чинник≥в тощо); ≥, по-друге, упродовж в≥к≥в нав≥ть меж≥ в≥тчизни у б≥льшост≥ народ≥в зм≥нювалис¤. ћ≥льйони украњнц≥в також проживають за межами прабатьк≥вщини, ≥ все ж вони несуть на соб≥ печать украњнства. ќтже, усв≥домити його сутн≥сть (ментальн≥сть) можна лише зважаючи на природний та ≥нш≥ формотворч≥ чинники. “≥льки за умови охопленн¤ вс≥Їњ ц≥л≥сност≥ можна зрозум≥ти суть та роль культури (матер≥альноњ ≥ духовноњ), характеру життЇд≥¤льност≥, дол≥ ус≥х г≥лок етносу. ћаЇмо на уваз≥, що мало сказати: в ”крањн≥ проживаЇ майже 50 м≥льйон≥в людей, бо одразу треба буде уточнити: з них украњнц≥в Ч близько 40 м≥льйон≥в. ј це маЇ значенн¤ дл¤ розум≥нн¤ не лише етн≥чноњ, а й демограф≥чноњ проблеми (њњ зв'¤зку з державною, пол≥тичною, мовною, культурною сферами). “а й це ще не все. ѕостане питанн¤: чому в межах ”крањни проживало майже ст≥льки украњнц≥в ≥ в к≥нц≥ 70-х рок≥в XX ст., ≥ на меж≥ XIXЦXX ст., а от представник≥в ≥нших етнос≥в зб≥льшилос¤ втрич≥. ≤ ще: за межами ”крањни украњнц≥в проживаЇ майже ст≥льки ж, ¤к на материзн≥. —таЇ очевидним: по-перше, що украњнство (не лише етнос, а й його мова, культура) Ч це ¤вище загальнопланетарне; по-друге, под≥л на украњнц≥в ≥ людей украњнського походженн¤ зумовлений њх долею ≥ готовн≥стю ≥дентиф≥куватис¤ ¤к украњнц≥; по-третЇ, все зазначене ставить дес¤тки питань, на ¤к≥ можна в≥дпов≥сти лише за умови розум≥нн¤ њх взаЇмопов'¤заност≥ та комплексност≥ вивченн¤ ≥ висв≥тленн¤.

÷е зумовлюЇ необх≥дн≥сть застосуванн¤ таких наукових (теоретичних та методолог≥чних) засад, ¤к≥ б спри¤ли дос¤гненню мети: створенн¤ украњнознавства ¤к системи, що допомогла б в≥дпов≥сти, ¤к постала ”крањна та украњнство, ¤кою була њхн¤ дол¤, що буде в майбутньому, що необх≥дно зд≥йснити, щоб наше гр¤дуще було щасливим, в≥дпов≥дним до ≥сторичноњ м≥с≥њ.

« огл¤ду на це й будуть:

1) розгл¤датис¤ в Їдност≥ феномени ”крањна та украњнство; 2) застосовуватис¤ так≥ принципи:

Х ≥сторизм;

Х використанн¤ лише того, що спираЇтьс¤ на факти;

Х максимальна наближен≥сть до повноти й об'Їктивноњ аргументац≥њ;

Х використанн¤ в≥тчизн¤ного й заруб≥жного досв≥ду;

Х не нав'¤зуванн¤ абстрактних постулат≥в та Ђакс≥омї, а пошук ≥стини; а в цьому зв'¤зку: розгл¤д проблем ≥ концепц≥й (чи верс≥й) дискус≥йних, нав≥ть антиукрањнських, веденн¤ полем≥ки з ними, баченн¤ в Їдност≥ ≥стор≥њ та дол≥ ”крањни, украњнства й украњнознавства; ≥ так само автономний розгл¤д визначальних концентр≥в феномену ”крањни, але з урахуванн¤м того, що вони Ч ланки ц≥л≥сноњ системи;

Х поЇднанн¤ анал≥зу з≥ спробами прогнозу та визначенн¤ конструктивних програм вивченн¤ ≥ розвитку украњнознавства паралельно ≥з розвитком ”крањни;

Х баченн¤ украњнознавства ≥ в теоретичних засадах, ≥ в особ≥ його св≥точ≥в.

”крањнознавство в своњй основ≥ маЇ спр¤мовуватис¤ не проти когось (чи то под≥бних наукових предмет≥в), а на п≥знанн¤ та розбудову ¬≥тчизни, отже Ч заради торжества правди, добра, справедливост≥, миру ≥ в ”крањн≥, ≥ в ≥нших народ≥в.

« огл¤ду на мету та метод ми братимемо до уваги ≥ найдавн≥ш≥ в≥тчизн¤н≥ джерела (писемн≥ та фольклорн≥), ≥ прац≥ та твори заруб≥жних досл≥дник≥в, письменник≥в, мандр≥вник≥в, дипломат≥в, починаючи в≥д антично-грецьких, римських, арабських, в≥зант≥йських, скандинавських. ј з огл¤ду на р≥зноман≥тн≥ зм≥ни в територ≥альному розм≥щенн≥, в бутт≥ етнос≥в, племен ≥ держав (чи м≥ждержавних утворень), њх взаЇмод≥њ (аж до асим≥л¤ц≥њ) чи протисто¤нн¤, те, що украњнц≥ стали феноменом загальнопланетарним ≥ реально впливають на характер розвитку та долю вселюдства, нами будуть вид≥лен≥ та в такому пор¤дку розм≥щен≥ концентри: ”крањна Ч етнос (¤к основа формуванн¤, збереженн¤, розвитку украњнськоњ людини, нац≥њ, держави, мови, культури, ментальност≥); ”крањна Ч природа (ф≥зична й духовна), еколог≥¤; ”крањна Ч мова ≥ ”крањна Ч нац≥¤, держава; ”крањна Ч культура (матер≥альна й духовна; в≥д трип≥льськоњ, березинецькоњ, черн¤х≥вськоњ, празько-корчацькоњ, киЇво-руськоњ до сучасноњ), з урахуванн¤м генезису осв≥ти, науки, мистецтва, рел≥г≥њ й права; ”крањна у м≥жнародних в≥дносинах; ”крањна Ч ментальн≥сть (людини, нац≥њ), дол¤; ”крањна Ч етнос; ”крањна Ч ≥сторична м≥с≥¤.

«авданн¤м украњнознавства Ї не т≥льки в≥дродженн¤ пам'¤т≥ ≥стор≥њ, а й створенн¤ на ірунт≥ урок≥в минулого передумов дл¤ осмисленн¤ проблем сучасност≥ та визначенн¤ перспектив ≥ способ≥в дос¤гненн¤ мети у майбутньому.

«а тотал≥тарного режиму зникаЇ нав≥ть терм≥н украњнознавство. « часом ≥ у р≥зних умовах його зам≥нниками стають краЇ-, крањно-, народо-, сусп≥льствознавство.

≈лементи крањнознавства в≥днаходимо ще в прац¤х античних автор≥в (√еродота, јр≥стотел¤). ¬они становл¤ть неаби¤кий ≥нтерес. јле висв≥тлюють лише частину знань про бутт¤ наших прапредк≥в: переважно з≥ сфер географ≥њ та звичањв, частково Ч виробництва. “од≥ ≥ це було дос¤гненн¤м, проте з часом Ч в XX ст. Ч не могло в≥дпов≥сти на численн≥ питанн¤ розвитку народу (чи племен) нашоњ прав≥тчизни. ¬оно обмежувалос¤ даними ф≥зичноњ географ≥њ та народонаселенн¤ (до того ж Ч фальсиф≥кованими).

 раЇзнавство давало у¤вленн¤ про феномен украњнознавства ще в загальн≥ш≥й форм≥, а за умови входженн¤ ”–—– до —–—– Ч передус≥м ¤к п≥вденну окрањну ≥мпер≥њ, ¤ка належить украњнц¤м лише на основ≥ њњ територ≥ально-адм≥н≥стративного под≥лу, оск≥льки за конституц≥¤ми —–—– ≥ ”–—– земл¤, надра, природн≥ багатства не визнавалис¤ власн≥стю народ≥в республ≥к, а лише загальносоюзною власн≥стю.

–ад¤нське краЇзнавство практично не торкалос¤ аспект≥в пол≥тичних, духовних, культурних.

ѕ≥сл¤ 1930 р. набуваЇ поширенн¤ народознавство.  оли його висв≥тлювали профес≥онали-патр≥о-ти, воно в≥д≥гравало позитивну роль, зокрема привертало увагу до ≥стор≥њ, етнолог≥њ, фольклору украњнц≥в. ѕроте в ц≥лому воно ставало й на позиц≥њ антиукрањнознавства, бо за оф≥ц≥йними програмами йому в≥дводилас¤ роль знар¤дд¤ асим≥л¤ц≥њ: ор≥Їнтувало на розгл¤д ”крањни ¤к багатонац≥ональноњ республ≥ки, в ¤к≥й головною проблемою Ї не самоп≥знанн¤ й розвиток внутр≥шн≥х сил, а Ђгармон≥зац≥¤ї стосунк≥в у багатоетн≥чних с≥м'¤х, виробничих колективах та рег≥онах. Ќайважлив≥шою метою проголошувалос¤ створенн¤ ЂЇдиноњї мови, економ≥ки, культури ≥ такою мовою мала стати не украњнська, а Ђдержавнаї Ч рос≥йська. ¬≥д 80-х рок≥в ’’ ст. народознавство мало завданн¤ переконувати украњнц≥в, що в —–—– створилас¤ Ђнова сп≥льн≥сть людей Ч рад¤нський народї, а це, буц≥мто, означаЇ, що украњнський народ став лише рудиментом минулого, ¤к ≥ украњнознавство Ч анахрон≥змом.

¬ершиною ц≥Їњ п≥рам≥ди виступало сусп≥льствознавство, ¤ке ор≥Їнтувало на той самий, утверджуваний оф≥ц≥озною ≥деолог≥Їю, феномен Ђнова ≥сторична сп≥льн≥сть людей Ч рад¤нський народї. ≤, тим самим, фактично узаконювало зникненн¤ ”крањни ¤к нац≥њ, держави, мови, культури. ј водночас ≥ усувало потребу вивченн¤ украњнознавства ¤к науковоњ системи та основи осв≥ти, вихованн¤, культури, державотворенн¤.

Ќасл≥дки в≥дом≥: денац≥онал≥зац≥¤, ¤ка зумовила тотальн≥ процеси деперсонал≥зац≥њ (нац≥ональноњ, соц≥альноњ, особовоњ), дегуман≥зац≥њ та деморал≥зац≥њ в ус≥х сферах сусп≥льства.

«аконом≥рно, що суверен≥зац≥¤ ”крањни зумовила по¤ву концепц≥њ ≤нституту украњнознавства, котра базуЇтьс¤ на ≥нших принципах:

по-перше Ч ≥сторизм: маЇ бути вивчений весь попередн≥й досв≥д (позитивний ≥ негативний), осмислено велик≥ в≥тчизн¤н≥ ≥ заруб≥жн≥ традиц≥њ (античноњ √рец≥њ, ¬≥зант≥њ; ƒанте, …. √. фон √ердера, √умбольдта,  оменського, √ете, –енана, ћадз≥н≥);

по-друге Ч науковий, а не ≥деолог≥чний п≥дх≥д.

Ќа ц≥й основ≥:

а) краЇ-, крањно-, народо-, сусп≥льствознавство можуть постати ланками п≥знанн¤ планетарного феномену ”крањна;

б) однак Ч лише ¤к частков≥ ланки ц≥л≥сноњ системи, спр¤мованоњ на вивченн¤ ”крањни й украњнства у њх всеос¤жност≥ (повнот≥ ф≥зично-матер≥альних та духовно-культурних первн≥в), у њх специф≥чност≥.

ћаю на уваз≥, що дос≥ ”крањну розгл¤дали: або в окремих њњ сутност¤х, або лише на теренах географ≥чного розташуванн¤ (що також зм≥нювалос¤ через державно пол≥тичн≥ трансформац≥њ). “им часом:

а) ”крањна Ч це ц≥л≥сн≥сть етн≥чна, територ≥ально-географ≥чна, нац≥онально-культурна, мовна тощо;

б) украњнський етнос (отже, ≥ творена ним матер≥альна та духовна культура, мова, осв≥та, наука, мистецтво) Ї феноменом загальнопланетарним.

« урахуванн¤м ус≥х зазначених чинник≥в ≥ пропонуЇтьс¤ украњнознавство ¤к ц≥л≥сна наукова система, що поЇднуЇ концентри (див. схему 1).

≤сторичн≥ особливост≥ розвитку украњнознавства зумовили й теоретичн≥, методолог≥чн≥ та педагог≥чн≥ засади концепц≥њ.

1. ”крањнознавство з самого зародженн¤ було, Ї ≥ маЇ бути формою ¤к п≥знанн¤ св≥ту та самоп≥знанн¤, так ≥ вихованн¤ та самовихованн¤ (¤к визначального чинника самотворенн¤).

2. ўе в  ињвськ≥й –ус≥ воно призначалос¤ ≥ дл¤ ур¤дово-конфес≥йних, ≥ дл¤ родинних та осв≥тн≥х сфер, це виправдалос¤ ≥сторично, тому велика традиц≥¤ маЇ бути продовжена.

3. ¬≥д першопочатку украњнознавство охоплювало краЇ-, крањно-, народо- (племено-), сусп≥льство- та державознавство.  омплексний п≥дх≥д ≥ на сучасному етап≥ маЇ зумовлюватис¤ самим предметом Ч феноменом ”крањни, що перебуваЇ в пост≥йному розвитку; охоплюЇ вс≥ сфери бутт¤ ≥ св≥домост≥ народу: етнопсихолог≥чну, природо-еколог≥чну, мовну, економ≥чну, ≥сторичну, нац≥онально-державну, соц≥окультурну, рел≥г≥йно-ф≥лософську, мистецьку, правову, м≥жнародних в≥дносин. ∆оден окремо вз¤тий компонент пон¤ть Ђ”крањнаї, Ђукрањнствої не розкриваЇ.


4. ”крањнознавство на вс≥х етапах розвитку було орган≥чною формою людино-, нац≥Ї- та державотворенн¤, тому пр¤мопропорц≥йно залежало в≥д дол≥ нац≥ональноњ держави, ≥ навпаки.


5. як ≥ в минул≥ часи, украњнознавство маЇ бути не лише р≥вноправним предметом базового зм≥сту осв≥ти, а й синтезуючим ферментом, њњ ф≥лософ≥Їю ≥ методолог≥Їю.


6. ќск≥льки украњнознавство Ч це форми ≥ п≥знанн¤, й вихованн¤, воно маЇ бути складовою частиною ус≥х ланок формуванн¤ характер≥в (≥деал≥в, св≥тогл¤ду) та осв≥ти: родинноњ школи; початковоњ школи; середньоњ школи; середн≥х спец≥альних заклад≥в (зокрема г≥мназ≥й, л≥цењв, коледж≥в); вищоњ школи.


7. ” вс≥х ланках осв≥ти украњнознавство маЇ поставати р≥зними р≥вн¤ми, елементами та формами: в≥д прост≥ших (розпов≥д≥ про природу, побут, звичањ, моральн≥, естетичн≥ норми) до системн≥ших ≥ складн≥ших (родина, виробництво, ≥стор≥¤, економ≥ка, право) та синтезуючих, науково-системних. ј його основою маЇ бути ф≥лософ≥¤ родинност≥ (¤к ц≥л≥сн≥сть Ђƒитина Ч родина Ч ”крањна Ч вселюдствої).


8. ‘орми викладанн¤ украњнознавства мають бути зумовлен≥ ≥ загальними, ≥ специф≥чними концепц≥й-ними засадами сучасноњ осв≥ти в ”крањн≥. «окрема, воно маЇ ≥нтегруватис¤ з ≥ншими й бути основою ≥нтеграц≥њ предмет≥в.


nationalvanguard 

   
вверх  Ѕиблиографи¤ г. »вано-‘ранковск, √руппа исследовани¤ основ изначальной традиции "ћезоге¤", ”краина


Ќайти: на:
ѕ≥дтримка сайту: ќлег √уцул¤к spm111@yandex.ru / ќновленн¤ 

  найл≥пше огл¤дати у Internet
Explorer 6.0 на екран≥ 800x600   |   кодуванн¤: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. ѕри распространении и воспроизведении материалов об¤зательна ссылка на электронное периодическое издание Ђ»нститут стратегических исследований нарративных системї
Hosted by uCoz