НАЧАЛО    ПУБЛИКАЦИИ    БИБЛИОТЕКА    ЛЕКЦИИ    КОНТАКТЫ    E-MAIL    ГОСТЕВАЯ    ЧАТ    ФОРУМ / FORUM    СООБЩЕСТВО  Наши счётчики

Яндекс цитування

 

      
Институт стратегического анализа нарративных систем
(ИСАНС)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
Інститут стратегічного аналізу наративних систем
(ІСАНС)лекція

ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА

Програма курсу

Курс: 4
Семестр: 28
Форма навчання: денна
Кількість годин на дисципліну:
Кількість аудиторних годин на дисципліну: 36
З них лекцій - 32, семінарських занять - 22.

Консультацій - 4год.
Екзамен - 5/5 год.

 

Коротка анотація:
Мета курсу: ознайомлення студентів з історією мистецтва та його видами. Мистецька культура та її взаємини з світоглядними орієнтаціями. Витоки мистецтва та його основні світоглядні орієнтації. Образ і символ у мистецтві. Культове мистецтво минулого і сьогодення. Наслідки секуляризації мистецтва. Взаємини релігії та мистецтва в українській культурі. У курсі аналізується історичний розвиток світового та українського мистецтва.

Вимоги до знань та вмінь:
Після закінчення курсу студент повинен знати:
- загальні відомості теорії й історії релігійного мистецтва;
- особливості культурних епох, їх духовні цінності та пріоритети;
- досягнення в різних галузях релігійного мистецтва;
- художні стилі та шедеври релігійного мистецтва;
- провідних діячів науки і культури, які визначають характер та особливості релігійного мистецтва тієї чи іншої епохи.

Після закінчення курсу студент повинен вміти:
- аналізувати явища духовного життя, усвідомлювати природу різних жанрів художньої творчості і видів релігійного мистецтва, орієнтуватися у багатому світі духовної культури;
- розрізняти світобачення і світорозуміння кожної культурно-історичної епохи;
- збагачувати власну духовну культуру шляхом самоосвіти, творчо працювати над прирощенням і вдосконаленням культурно-освітніх знань.Теми лекцій:


1. Мистецтво первісного світу (від верхнього палеоліту до доби ранньої бронзи).

2. Егейське мистецтво. Грецьке мистецтво.

3. Етруське мистецтво. Римське мистецтво.

4. Ранньохристиянське мистецтво. Візантійське мистецтво.

5. Романське мистецтво. Готичне мистецтво.

6. Мистецтво Кватроченто.

7. Мистецтво високого Відродження.

8. Мистецтво маньєризму, барокко і рококо.

9. Мистецтво Нового часу. Неокласицизм.

10. Мистецтво романтизму. Прерафаеліти.

11. Мистецтво модернізму. Сучасне мистецтво.

12. Мистецтво іконопису.

13. Мистецтво ісламу.

14. Мистецтво Індії та Далекого Сходу.

15. Мистецтво Київської Русі та України.

16. Сучасне українське мистецтво.

 

 

Теми семінарських занять:

1. Первісне мистецтво.

2. Мистецтво античної епохи.

3. Християнське мистецтво.

4. Романське і готичне мистецтво.

5. Мистецтво доби Відродження.

6. Мистецтво бароко і рококо.

7. Мистецтво неокласицизму і романтизму.

8. Сучасне мистецтво.

9. Мистецтво ісламу.

10. Мистецтво Київської Русі.

11. Мистецтво України.

 

Відвідування музеїв:

1. Музей-кабінет археології Прикарпаття Інституту історії та політології Прикарпатського національного університету.

2. Івано-Франківський обласний художній музей.

3. Персональні виставки у Виставковій галереї Івано-Франківської обласної організації Спілки художників України.

 

ЛІТЕРАТУРА

Підручники:

 1. Абрамович С.Д. Церковне мистецтво. - К.: Кондор, 2005. - 205 с.
 2. Арсланов В.Г. История западного искусства ХХ века. - М.: АкадемПроект, 2003. - 768 с.
 3. Всеобщая история искусств: В 6 тт. - М. - 1956. - Т.1. Искусство древнего мира. - 466 с.
 4. Всеобщая история искусств: В 6 тт. - М. - 1960. - Т.2. Кн.1. История средних веков. - 507 с.
 5. Всеобщая история искусств: В 6 тт. - М. - 1961. - Т.2. Кн.2. История средних веков. - 525 с.
 6. Всеобщая история искусств: В 6 тт. - М. - 1963. - Т.3. Эпоха Возрождения. - 530 с.
 7. Всеобщая история искусств: В 6 тт. - М. - 1964. - Т.4. Искусство 17-18 вв. - 478 с.
 8. Всеобщая история искусств: В 6 тт. - М. - 1964. - Т.5. История ХІХ в. - 429 с.
 9. Всеобщая история искусств: В 6 тт. - М. - 1965. - Т.6. Кн.1. История ХХ в. - 486 с.
 10. Всеобщая история искусств: В 6 тт. - М. - 1956. - Т.6. Кн.2. История ХХ в. - 407 с.
 11. Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. - М.: Летопись, 2000. - 479 с.
 12. Гомбрих Е. История искусства. - М.: АСТ, 1998. - 688 с.
 13. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. - М.: Искусство, 1987. - Вып. 1. - 318 с.; 1989. - Вып. 2. - 318 с.
 14. История европейского искусства от античности до конца XVIII в. - М.: АН СССР, 1963. - 435 с.
 15. История зарубежного искусства / Под ред. М.Т. Кузьминой, Н.Л. Мальцевой. - М.: Изобр. искусство, 1984. - 368 с.
 16. Історія українського мистецтва: В 6 тт. - К.: АН УРСР. - 1966. - Т.1. - 450 с.; 1967. - Т.2. - 468 с.; 1968. - Т.3. - 439 с.; 1969. - Т.4, Кн.1. - 363 с.; 1970. - Т.4, Кн.2. - 435 с.; 1968. - Т.6. - 451 с.
 17. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво: Навч. посібник: У 3 ч. - Львів: світ, 2003. - Ч.1. - 256 с.; 2004. - Ч.2. - 268 с.; 2005. - Ч.3. - С.268 с.
 18. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. - М.: Просвещение, 1980. - 320 с.
 19. Чмихов М.О. Давня культура. - К.: Либідь, 1994. - 288 с.
 20. Щербакывський В. Українське мистецтво. - К.: Либідь, 1995. - 288 с.
 21. Янсон Х.В., Янсон Е.Ф. Основы истории искусств. - СПб.: Азбука-классика, 2002. - 544 с.

Рекомендована літратура:

 1. Абрамова З.А. Изображение человека в палеолетическом искусстве Евразии. - М., Л.: Наука,1966. - 220 с.
 2. Арган Дж.К. История итальянского искусства / Пер. с итал. - М.: Радуга, 1990. - Т.1. - 319 с.; Т.2. - 239 с.
 3. Боннар А. Греческая цивилизация / Пер. с фр. - М.: Искусство, 1991. - Т.1: От Антигоні до Сократа.- 334 с.
 4. Боннар А. Греческая цивилизация / Пер. с фр. - М.: Искусство, 1992. - Т.3: От Еврипида до Александрии. - 398 с.
 5. Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов. - М.: Сов.художник, 1980. - 102 с.
 6. Даркевич В.П. Путями средневековых мастеров. - М.: Наука, 1972. - 191 с.
 7. Затенацький Я. Українське мистецтво першої половини 19 ст. - К.: Мистецтво, 1965. - 61 с.
 8. Іванов Вяч. Вс. Найдавніші форми людської культури та їх відображення у первісному мистецтві // всесвіт. - Київ, 1976. - №6. - С.187-198.
 9. Лебедева Ю.А. Древнерусское искусство Х-ХVIII вв.: Живопись и архитектура. - М.: Учпедгиз, 1962. - 238 с.
 10. Лобановський Б.Б. На скелях та в глибині печер: Бесіди про походження мистецтва і пам'ятки кам'яного віку. - К.: Рад.шк., 1971. - 144 с.
 11. Мириманов В.Б., Чернова Г.А. Искусство Африки. - М.: Искусство, 1964. - 84 с.
 12. Матье М.Э. Искусство древнего Египта. - Л.-М.: Искусство, 1961. - 591 с.
 13. Модернизм: Анализ основных направлений / Под ред. В.В. Вансалова. - М.: Искусство, 1987. - 302 с.
 14. Первобытное искусство / Отв.ред. Р.С. Василевский. - Новосибирск: Наука, 1971. - 203 с.
 15. Степовик Д. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. - К.: Мистецтво. 1982. - 191 с.
 16. Українське мистецтво у полікультурному просторі / За ред. О.П. Рудницької. - К.: ЕКО06, 2006. - 208 с.
 17. Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича. - К.: Мистецтво, 1997. - 224 с.
 18. Холл Д. Словарь сюжетов и символов в искусстве. - М.: Крон-Пресс, 1999. - 656 с.
 19. Черепанова С. Проблема людини в українському мистецтві. - Львів: Світ, 2001. - 296 с.
 20. Яковлєв С.Г. Мистецтво і світові релігії. - К.: Вища шк., 1989. - 223 с.


Додаткова література:

 1. Бердяев Н.А. Кризис искусства. - М.: СП Интерпринт, 1990. - 48 с.
 2. Лексеева В.В. Что такое искусство? - М.: Сов.художник, 1991. - 240 с.
 3. Античность как тип культуры / Отв.ред. А.Ф. Лосев. - М.: Наука, 1988. - 335 с.
 4. Артюх В. Язичництво та раннє християнство стародавньої Галичини. - Львів: Сполом. 2006. - 200 с.
 5. Быт и история в античности / Отв.ред. Г.С. Кнабе. - М.: Наука, 1988. - 271 с.
 6. Квеннелл М., Ч. Квеннелл. Первобытные люди. Быт, религия, культура / Пер. с анг. - М.:ЗАО Центрполиграф, 2005. - 238 с.
 7. Керам К. Боги, гробницы, учёные: Роман археологии / Пер. с нем. - М.:ИИЛ, 1963. - 399 с.
 8. Левек П. Эллинистический мир / Пер. с фр. - М.: Гл.ред.вост.лит., 1989. - 252 с.
 9. Макаров А.М. Світло українського бароко. - М.: Мистецтво, 1994. - 288 с.
 10. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. - М., Л.: Искусство, 1958. - 284 с.
 11. Шлюмберже Д. Эллинизированный Восток: Греческое искусство и его наследники в несредиземноморской Азии /Пер. с фр. - М.: Искусство, 1985. 206 с.


nationalvanguard 

   
вверх  Библиография г. Ивано-Франковск, Группа исследования основ изначальной традиции "Мезогея", Украина


Найти: на:
Підтримка сайту: Олег Гуцуляк spm111@yandex.ru / Оновлення 

  найліпше оглядати у Internet
Explorer 6.0 на екрані 800x600   |   кодування: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. При распространении и воспроизведении материалов обязательна ссылка на электронное периодическое издание «Институт стратегических исследований нарративных систем»
Hosted by uCoz