НАЧАЛО    ПУБЛИКАЦИИ    БИБЛИОТЕКА    ЛЕКЦИИ    КОНТАКТЫ    E-MAIL    ГОСТЕВАЯ    ЧАТ    ФОРУМ / FORUM    СООБЩЕСТВО  Наши счётчики

Яндекс цитування

 

      
Институт стратегического анализа нарративных систем
(ИСАНС)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
Інститут стратегічного аналізу наративних систем
(ІСАНС)лекція

ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ

Програма курсу

Курс: 5
Семестр: 9
Форма навчання: денна
Кількість годин на дисципліну:
Кількість аудиторних годин на дисципліну: 32
З них лекцій - 16, семінарських занять - 16.

Коротка анотація:
Навчальна дисципліна "філософія культури" адресована студентам, які вивчають філософію, релігієзнавство, культурологію та психологію. Вона передбачає знання праць українських та закордонних теоретиків культури. Курс створює основу для залучення студентів до наукової творчості, знайомить їх з особливостями наукового дослідження, демонструє складність аналізу філософських аспектів культури. Він формує широкий діапазон професійних інтересів, сприяє самостійним дослідженням у різних галузях культурологічного та філософського знання.
Мета дисципліни - розкрити культуру як предмет філософської рефлексії, що існував протягом всієї історії філософської думки і подати його як цілісність, базуючись на системному підході до вивчення культури.
Завдання дисципліни - надати студентам систему знань про культуру в її динаміці; виробити навики методологічного та теоретичного аналізу філософських аспектів культурно-історичного процесу; сприяти формуванню професійного мислення на основі засвоєння студентами змісту базових творів і розуміння спеціальних термінів та понять; показати можливості застосування історичного, структурно-функціонального, семіотичного, біографічного, психоаналітичного та інших методів для дослідження культури.
Зміст курсу передбачає вивчення історії філософії, метафізики, феноменології та діалектики культури, котре здійснюється в процесі освоєння основних розділів програми. Він розприділюється переважно між лекційною і практичною частинами курсу на основі принципу цілісності змісту основних організаційних форм занять: теоретичних (лекційних), практичних (семінарських) та самостійних. Практичні заняття орієнтовані на обговорення актуальних та суперечливих питань, що заторкують розвиток сучасної культури.
Програма підготовлена згідно з вимогами для підготовки спеціалістів вищої кваліфікації і розрахована на студентів вузів ІІІ-IV рівнів акредитації.Теми лекцій:

1 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ДИСЦИПЛІНА (2 години)
2 ПЕРЕДІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ (античність, середньовіччя, Відродження). (2 години)
3 СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ КУЛЬТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ (Новий час) (2 години)
4 НІМЕЦЬКА ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ХІХ СТ. (романтизм, марксизм, "філософія життя",неокантіанство) (2 години)
5 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ХХ СТ. (початок: марксистський раціоналізм і Франкфуртська школа; ліберальний раціоналізм М. Вебера; функціональний аналіз культури). (2 години)
6 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ХХ СТ. (продовження: культурфілософія символу; морфологія культури О. Шпенглера). (2 години)
7 ФІЛОСОФІЯ КУЛЬТУРИ ХХ СТ. (закінчення: теорія культури екзистенціалізму К. Ясперса і М. Хайдеггера; філософія культури фрейдизму і неофрейдизму; теорія культури структуралізму і постструктуралізму). (2 години)
8 МАСОВА КУЛЬТУРА ЯК ФЕНОМЕН. Демократизація культури. (2 години)
ВСЬОГО: 16 годин

Теми семінарських занять:

1 Проблема філософського рівня пізнання культури. (2 години)
2 Уявлення про культуру в епохи античності, середньовіччя та Відродження. (2 години)
3 Німецька філософія культури ХІХ ст. (2 години)
4 Романтична англо-американська філософія культури ХІХ ст. (2 години)
5 Філософія культури фрейдизму. (2 години)
6 Філософія культури О. Шпенглера, А. Тойнбі, К. Ясперса. (2 години)
7 Культура і сакральне. Філософія культури нових правих. (2 години)
8 Криза культури і виходи з неї. Пошуки універсальної гуманістичної культури. (2 години)
ВСЬОГО: 16 годин

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ:

1. Передісторія філософії культури.
2. Філософія культури передромантизму і романтизму.
3. Проблема культури в філософії К. Маркса.
4. Філософія культури неокантіанства.
5. Філософія культури О. Шпенглера.
6. Філософія культури і гра.
7. Філософія культури і політика.
8. Філософія культури і соціологія.
9. Філософія культури і сакральне.
10. Філософія культури постмодернізму.
11. Природа і культура.
12. Культура та історія.
13. Ідея універсальності культури.
14. Ціннісна природа культури.
15. Філософія культури в субкультурі неоготики (або рок-музики, панк-культури, ультраправих, ультралівих рухів, в русі New Age).

ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ:

1. Проблема філософського рівня пізнання культури.

Завдання до семінару:
1. Виписати з різних довідкових видань (енциклопедій, словників) значення слів "культура", "культурологія", "культурософія" ("філософія культури").
2. Сформулювати поняття "культурологія" і "культурфілософія", показати відмінності між ними (див.: Гатальська С.М. Філософія культури. - К., 2005. - С. 9-13).
3. Визначити дисциплінарні межі філософії культури (див.: Гатальська С.М. Філософія культури. - К., 2005. - С. 23-30).

Контрольні запитання:
1. Які є тлумачення слова "культура" у довідкових виданнях?
2. Чим викликана багатоманітність у визначенні поняття культури?
3. Як можна типологізувати підходи до визначення специфіки культур?
4. В чому полягає відмінність вивчення культури у межах філософії від розглядання її в межах гуманітарних наук?
5. Чим відрізняються культурологічні, соціологічні та філософські підходи до аналізу культури?
6. Якими є засадничі модуси філософії культури?

Теми рефератів, доповідей, контрольних робіт:
1. Поняття культури в науковому дискурсі.
2. Метафізичні основи культури.
3. Наукові підходи до визначення специфіки культури.
4. Філософія культури і соціологія культури: спільне та відмінне.
5. Гносеологічні основи культури.
6. Філософсько-антропологічні основи культури.
7. Соціально-філософські основи культури.


2. Уявлення про культуру в епохи античності, середньовіччя та Відродження.
3. Становлення філософії культури в ХVII-XVIII ст.
4. Романтична англо-американська філософія культури ХІХ ст.
5. Філософія культури фрейдизму.
6. Філософія культури О. Шпенглера, А. Тойнбі, К. Ясперса.
7. Культура і сакральне. Філософія культури нових правих.
8. Криза культури і виходи з неї. Пошуки універсальної гуманістичної культури.

ЛІТЕРАТУРА

Підручники:
1. Гатальська С.М. Філософія культури. - К., 2005.
2. Губман Б.Л. Западная философия культуры ХХ века. - Тверь, 1997.
3. Гуревич П.С. Философия культуры. - М.. 1995.
4. Каган М.С. Философия культуры. - СПб, 1996.
5. Лапина Т.С. Философия культуры: вариант понимания. - М.. 2003.
6. Философия культуры: Становление и развитие. - СПб, 1995 (1998).
7. Философия культуры: Философское понимание культуры. - М., 1993.

Джерела:
1. Гейзінга Й. Homo Ludens. - К., 1994.
2. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. - М., 1977.
3. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. - М., 1991.
4. Зиммель Г. Конфликт современной культуры // Зиммель Г. Избранное: В 2-х тт. - М., 1996. - Т.2.
5. Леви-Стросс К. Структурная антропология. - М., 1983.
6. Малиновский Б. Научная теория культуры // Вопросы философии. - 1983. - №2.
7. Мид М. Культура и мир дтства. - М., 1988.
8. Самосознание европейской культуры ХХ века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. - М., 1991.
9. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.
10. Тайлор Э.Дж. Первобытная культура. - М., 1992.
11. Шпенглер О. Закат Европы (будь-яке видання).

Рекомендована літратура:
1. Антонович Д. Українська культура. - Мюнхен, 1988.
2. Библер В.С. От наукоучения к логике культуры. - М., 1991.
3. Бытие человека в культуре. - К., 1991.
4. Выжлецов Г.П. Аксиология культуры. - СПб., 1996.
5. Горак Г.І. Культура і особа // Горак Г.І. Філософія. - К., 1997. - С.208-239.
6. Иванов В. Культура и развитие человека. - К., 1990.
7. Каган М.С. Философская теория ценности. - СПб., 1997.
8. Культурне відродження в Україні. - К., 1993.
9. Культурное измерение // Волков Ю.С., Поликарпов В.С. Человек: Энциклопедический словарь. - М., 2000. - С.229-311.
10. Литвиненко А.Н. Проблема идентичности в мультикультурном обществе // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк, 2006. - №2. - С.242-247.
11. Малахов В.А. Культура и человеческая целостность. - К., 1984.
12. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. культура как система. - М., 1998.
13. Попович М. Нарис історії культури України. - К., 1998.
14. Свідзинський А. Культура як феномен самоорганізації // Сучасність. - 1994. - №4.
15. Серов Н.В. Цвет культуры: Психология. Культурология. Физиология. - СПб., 2004.
16. Скуратівський В.А. Етносоціальна культура як саморегульована сиистема. - К., 1993.
17. Соболь О.М. Постмодерн і майбутнє філософії. - К., 1997.
18. Талько Т. Людина. Культура. Віра. - К., 2000.
19. Тэнасе А. Культура и религия. - М., 1975.
20. Философия и культура: XVII Всемирный философский конгресс: проблемы, дискуссии, суждения. - М.,1987.
21. Философия: Справочник студента. - М., 1999. - С.535-589.
22. Флиер А. Теория культуры вместо исторического материализма // Общественные науки и современность. - 1993. - №2.


Додаткова література:
1. Античное наследие в культуре Возрождения. - М., 1984.
2. Античность как тип культуры. - М., 1988.
3. Артановский С.Н. Историческое единство человечества и взаимное влияние культур. - Л., 1967.
4. Артановский С.Н. На перекрестке идей и цивилизаций. - СПб., 1994.
5. Артановский С.Н. Некоторые проблемы теории культуры. - Л., 1977.
6. Баткин Л.М. Тип культуры как историческая ценность // Вопросы философии. - 1969. - №9.
7. Библер В.С. Нравственность. Культура. Современность. - М., 1990.
8. Брагина Л.И. Культура Возрождения. - М., 2000.
9. Волков Г. Три лика культуры: Историко-философские очерки. - М., 1986.Ерасов Б.С. Социальная культурология. - М., 1997.
10. Волошко І.Є. До проблеми прогнозування культурного розвитку людства // Наука. Релігія. Суспільство. - Донецьк, 2006. - №2. - С.196-198.
11. Генон Р. Восток и Запад. - М., 2005.
12. Гуревич П. Культура и контркультура // Свободная мысль. - 1994. - №11.
13. Иконникова С.Н. Диалог о культуре. - Л., 1986.
14. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М., 1991.
15. Кнаб Г. Энтелехия как явление мировой культуры // Иностранная литература. - 1993. - №2.
16. Коган Л.Н. Теория культуры. - Екатеринбург, 1993.
17. Козлик І.В. Вступ до історії західноєвропейської літератури Середньовічної цивілізації. Історико-культурний макроетап рефлективного традиціоналізму. Доба Середньовіччя та епоха Відродження. - Івано-Франківськ, 2003.
18. Козлик І.В. Західноєвропейська література доби Відродження. Ч.1. Вступ. - Івано-Франківськ, 2001.
19. Кузнецова Т.С. Культура. Теории и проблемы.
20. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. - М., 1983.
21. Межуев В.М. Культура и история. - М., 1977.
22. Наука и культура. - М., 1991.
23. Онтологічні проблеми культури. - К., 1994.
24. Розин В.М. теория культуры. - М., 2005.
25. Сейла Бенхабиб. Притязания культуры: Равенство и разнообразие в лобальнкую эр. - М., 2003.
26. Султанова М.А. Философия культуры Теодора роззака. - М., 2005.
27. Уколова В.И. Античное наследие и культура раннего средневековья. - М., 1989.


nationalvanguard 

   
вверх  Библиография г. Ивано-Франковск, Группа исследования основ изначальной традиции "Мезогея", Украина


Найти: на:
Підтримка сайту: Олег Гуцуляк spm111@yandex.ru / Оновлення 

  найліпше оглядати у Internet
Explorer 6.0 на екрані 800x600   |   кодування: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. При распространении и воспроизведении материалов обязательна ссылка на электронное периодическое издание «Институт стратегических исследований нарративных систем»
Hosted by uCoz