НАЧАЛО    ПУБЛИКАЦИИ    БИБЛИОТЕКА    ЛЕКЦИИ    КОНТАКТЫ    E-MAIL    ГОСТЕВАЯ    ЧАТ    ФОРУМ / FORUM    СООБЩЕСТВО  Наши счётчики

Яндекс цитування

 

      
Институт стратегического анализа нарративных систем
(ИСАНС)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
Інститут стратегічного аналізу наративних систем
(ІСАНС)лекція

ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ

Програма курсу

Курс: 4
Семестр: 8
Форма навчання: денна
Кількість годин на дисципліну:
Кількість аудиторних годин на дисципліну: 48
З них лекцій - 24, семінарських занять - 12.

Консультацій - 3 год.
Екзамен - 5 год.

 

Коротка анотація:
"Філософська антропологія" - це курс, який ознайомлює студентів з предметом, об'єктом, функціями, науковим статусом філософської антропології, ознайомлює із об'єктивними законами існування людини як біологічної та соціальної істоти. Курс вивчає та аналізує особливості та сутності феномену людини як соціального та біологічного явища, її основні сутнісні антропологічні особливості.

Метою курсу філософська антропологія є ознайомлення із основними теоретичними концепціями, які аналізують антропологічні особливості людини, її причини появи, спілкування та функціонування у суспільстві. Розглядаються основні антропологічні теорії, які розвивалися у процесі розвитку світової філософії.

Вимоги до знань і вмінь:
Після закінчення курсу студент повинен знати:
- предмет, історичну ґенезу філософської антропології;
- основні теорії антропогенезу;
- джерела та можливості подальшого розвитку людини;
- головні напрямки та теоретичні моделі антропологічних особливостей людини;
- закони розвитку людини у спільноті.

Після закінчення курсу студент повинен вміти:
- вміти застосовувати знання філософської антропології в аналізі явищ і процесів суспільного буття людини;
- аналізувати закономірності суспільного розвитку, процеси соціалізації людини та моделювати можливе протікання суспільно-політичних ситуацій.Теми лекцій:


1. Філософська антропологія як теоретична дисципліна. Спроба систематики.

2. Людина як особливий рід сущого. Таємниця антропогенези.

3. Природа і сутність людини. Людина як мікрокосм.

4. Людина як макрокосмос.

5. Буття людини.

6. Смерть як таємниця людського буття.

7. Стать і людина. Андрогінність людини в культурі.

8. Людська суб'єктивність. Я і Ти.

9. Інтуїція, віра та ерос як стани людини.

10. Страх і страждання в екзистенції людини.

11. Антропологічний вимір міфу.

12. Метаантропологія як філософська антропологія. Людина в ситуації Постмодерну.

 

Теми семінарських занять:

1. Філософська антропологія: предмет та систематика.

2. Теорії антропогенезу.

3. Космічна сутність людини.

4. Екзистенція і смерть.

5. Людина і стать.

6. Метаантропологія у перспективі розвитку філософії людини.

 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ:

1. Антропологія філософського екзистенціалізму.
2. Антропологія філософії неотомізму.
3. Антропологія філософії марксизму і неомарксизму.
4. Антропологія філософії традиціоналізму (Р. Генон, Ю. Евола, Г. Вірт).
5. Антропологія філософії постмодернізму.
6. Людина у ситуації Постмодерну (культура - наука - політика).
7. Філософська антропологія Тейяра де Шардена.
8. Філософська антропологія буддизму та необуддизму.
9. Людина перед обличчям смерті ("Епос про Гільгамеша", "Тібетська книга мертвих", твори Б. Паскаля, Ж.-Л. Кюртіс "Мислячий очерет").
10. Людина і стать (О. Вейнінгер, Р. Айслер, Н. Хамітов).

 

ЛІТЕРАТУРА

Підручники:

1. Головко Б.А. Філософська антропологія: Навч.посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 240 с.

2. Григорьян Б.Т. Философская антропология. - М., 1982.

3. Гуревич П.С. Философская антропология: Учебн. пособие. - М.: Вестник, 1997. - 448 с.

4. Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. - Мюнхен-Львів: УВУ, 1995. - С.139-146.

5. Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: Онтологія людини. - К.: Абрис. 1995. - 335 с.

6. Хамітов Н., Гармаш Л., Крилова С. Історія філософії: Проблема людини: Навч. посібник. - К.: Наук.думка. 2000. - 272 с.

 

Джерела:

Аббаньяно Н. Антропологическая природа морали // Философские науки. - 1991. - №11. - С.150-166.

Аббаньяно Н. Экзистенция как свобода // Вопросы философии. - 1992. - №8. - С.145-158.

Августин Блаженный, св. Исповедь.

Бердяев Н. О назначении человека. - М., 1993.

Бубер М. Философия человека. - М., 1992.

Бубер М. Я и Ты. - М., 1993.

Вейнингер О. Пол и характер. - М., 1991.

Гелен А. О систематике антропологии // Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

Гумбольдт В. фон. План сравнительной антропологии // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. - М., 1985.

Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990.

Камю А. Миф о Сизифе: Эссе об абсурде.

Кассирер Э. Опыт о человеке: Введение в философию человеческой культуры // Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

Патрик, св. Исповедь.

Плеснер Х. Ступени органического и человек // Проблема человека в западной философии. - М., 1988.

Райх (Рейч) В. Сексуальная революция. - Тверь, 1992.

Сартр Ж.-П. Нудота. Мур. Слова. - К., 1993.

Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. - М., 1990.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987.

Франкл В. Человек в поисках смысла. - М., 1990.

Фромм Э. Бегство от свободы. - М., 1990.

Фромм Э. Душа человека. - М., 1992.

Шелер М. Положение человека в космосе.

Штейнер Р. Антропософия: Корни духовного познания и плоды жизни.

 

Рекомендована літратура:

Агаци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии. - 1989. - №2.

Буржуазная философская антропология ХХ века. - М., 1986.

Буття людини, природа та соціум: соціально-філософські виміри. - Харків-Бердянськ, 1998. - 79 с.

Григорьян Б.Т. Человек: Его положение и призвание в современном мире. - М., 1986.

Гуревич П.С. Философская антропология Сартра // Философские науки. - 1989. - №3.

Гуревич П.С. Человек как объект социально-философского анализа // Философские науки. - 1989. - №11.

Диденко Б. Сумма антропологии. Кардинальная типология людей. - М., 1992.

Діденко В.Ф., Кондрашова-Діденко В.І. Людина і світ. - К., 1994. - 58 с.

Железнов Ю.Д. Природа человека и общества. - М., 1996. - 195 с.

Култаева М.Д. Антропологический поворот буржуазной философской мысли: Предпосылки, задачи, функции // Современная буржуазная философия человека. - К., 1985.

Любутин К.Н. Человек в философском измерении: от Фейербаха к Фромму. - Псков, 1994. - 131 с.

Моисеев Н. Человек и ноосфера. - М., 1990.

Проблема человека в западной философии: Сб. филос. текстов. - М., 1988.

Проблема человека в современной религиозной и мистической литературе. - М., 1988.

Философия человека: Традиции и современность. - М., 1991. - Ч.1-3.

Человек и его быти как проблема современной философии. - М., 1973.

Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. - М., 1991. - Ч.1,2.


Додаткова література:

Быстрицкий Е.К. и др. Бытие человека в культуре. - К., 1992.

Лекторский В.А. Идеалы и реальность гуманизма // Вопросы философии. - 1994. - №6.

Носова А.Ю. Людина у цивілізації: Захід і Схід. - К.: Візант; Результат, 1998. - 59 с.

Поликарпов В.С., Поликарпова В.А. Феномен человека - вчера и завтра. - Ростов н/Д: Феникс, 1996. - 572 с.

Романенко В.В. Людина і природа. - Чернівці, 1996. - 18 с.

Сичивиця О.М. Філософські підходи до проблеми людини. - Львів, 1993. - 43 с.

Смирнов И.П. Человек человеку - философ. - СПб.: Алетейя, 1999. 369 с.

 


nationalvanguard 

   
вверх  Библиография г. Ивано-Франковск, Группа исследования основ изначальной традиции "Мезогея", Украина


Найти: на:
Підтримка сайту: Олег Гуцуляк spm111@yandex.ru / Оновлення 

  найліпше оглядати у Internet
Explorer 6.0 на екрані 800x600   |   кодування: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. При распространении и воспроизведении материалов обязательна ссылка на электронное периодическое издание «Институт стратегических исследований нарративных систем»
Hosted by uCoz