НАЧАЛО    ПУБЛИКАЦИИ    БИБЛИОТЕКА    КОНТАКТЫ    E-MAIL    ГОСТЕВАЯ    ЧАТ    ФОРУМ / FORUM    СООБЩЕСТВО  Наши счётчики

Яндекс цитування

 

      
Институт стратегического анализа нарративных систем
(ИСАНС)
L'institut de l'analyse strategique des systemes narratifs
(IASSN)
Інститут стратегічного аналізу наративних систем
(ІСАНС)статья


СВЕТИТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ПОКРОВИТЕЛИ НА ЕВРОПА

Боно Шкодров

В средата на девети век Братята Кирил и Методий създават две нови азбуки, Кирилицата и Глаголицата, а също и книжнина за християнско богослужение.


От тогава, в продължение на много столетия, тяхната дейност е предмет на многобройни научни изследвания.
За техния живот и дело като основни източници обикновено се ползват латински и византийски исторически сведения, а така също и житията на двамата братя и техните ученици. Но житията не са оригинали, а значително по-късни преписи. Липсва и оригиналът на свързаното с тях историческо съчинение на Черноризец Храбър "За буквите"/ "О куниг", "О писменах"/.


Изследователите най-често се спират на въпросите, от къде са взети знаците, какъв е етностният произход на Светите братя Кирил и Методий и какъв е езикът, на който те са съставили създадената от тях книжнина за християнско богослужение - Светите писания.


При направеното от нас графично изследване на писмените знаци на Кирилицата и Глаголицата, стигнахме до заключението, че те са взети от по-старата писмена система на българите, състояща се от 132 знака т.е. резултат на писмена реформа. Кирилицата, която е създадена в 855 г. съдържа 58 знака от писмената система на старите българи. Глаголицата, която е създадена в 861 г. съдържа в основната си графична конструкция 44 знака от писмената система на старите българи с добавени кръгови графични допълнения на някои от знаците. Трите споменати графични таблици ще бъдат публикувани в подготвената за печат от издателство "Галик" наша книга "Писмените знаци на Българите - ретроспекция на цивилизацията".


По-сложен се оказа въпросът за произхода на двамата братя Кирил и Методий.


Наскоро издадените Български летописи, дават възможност да се видят в нова светлина горепосочените исторически събития /Бахши Иман. Джагфар тарихы. Том І-1993, ІІ-1994 и ІІІ-1997. Оренбург./.


През ІХ в. Българите се отричат от старата си религия. Част от потомците на Бат Боян в Киевско-Волжка България приемат мюсюлманска религия. Началото на този процес е през 822 г. по времето на Кан Урус Айдар/805-855/. По негово нареждане в 840 г. старата българска писмена система КУНИГ е заменена с арабографически писмени знаци. С тази задача е натоварен държавният секретар Микаил Шамс, който извършва преписи и преводи на старата българска книжнина.


Потомците на Аспарух в Дунавска България са подложени на натиск да приемат християнска вяра. Недостатъчно изяснени са фактите и обстоятелствата свързани с Кан Сабин /765-766/, но би могло да се допусне, че е бил склонен за промяна на религията. По времето на Кан Крум и Карл Велики това е бил един от мотивите за войните помежду им. Промяната на религията става при Кан /Княз/ Борис. За началото на неговото държавно управление има противоречиви данни. Старите източници сочат, че е поел държавната отговорност почти веднага след смъртта на византийския император Теофил /842/ и допълват, че това е по времето на папа Сергей ІІ /844-847/. Една от първите задачи на Борис е била да уреди отношенията си с Византия. Той създава впечатления, че се готви за война, но изпраща пратеници и сключва мир с вдовицата Теодора, която управлява от името на непълнолетния император Михаил ІІІ. След сключения мир, от Константинопол в българската столица Плиска се е завърнала сестрата на Борис. Тя била християнка и при завръщането си е съпроводена от своя духовен наставник Методий. Възможно ли е това да е братът на Константин философ?. Известна подкрепа за такова предположение може да бъде текстът в житието на Климент, написано от Теофилакт Охридски. Там са казва : "По-късно, когато Методий вече бил архиепископ в Моравия, непрекъснато дарявал с благодеянията на словото си княз Борис, когото по-рано бил направил свое духовно чедо".
Недоизяснен е въпросът къде по-точно е било пратеничеството на Константин философ в 852 г. при магометите т.е. мюсюлманите или другаде. Има вероятност това пратеничество да е било при Кан Урус Айдар с цел съгласуване на обща религиозна политика и обща писмена система.


След смъртта на Кан Урус Айдар/855 г./, от род Дуло, държавната власт поема по-големият му син Джилки, привърженик на мюсюлманството. Брат му Лачин /Рюрик/ е ревностен защитник на старата българска религия. По тази причина те започват помежду си религиозни войни. Второто пратеничество на Константин и Методий в 860 г. е в разгара на тези междуособици и затова те пристигат в Хазария, където временно взелият надмощие Лачин, е провъзгласен за Кан на българите с помощта на Хазарският бек Иляс. Хазарските българи приели братята Константин и Методий като духовни спасители, назовайки ги синове на Борис.


Вероятно братята Кирил и Методий са имали среща с Кан Лачин /Рюрик/. Той, като яростен привърженик на старата българска религия, разпоредил да бъде извършена наказателна операция срещу християнския Константинопол и изпратил 200 бойни кораба, ръководени от Ас-Джир /внук на Кан Крум/ и Асколд /скандинавец/. При такива обстоятелства, хазарската мисия на светите братя Кирил и Методий е имала значително по сложни цели, а не само диспут по междуверски религиозни въпроси!.


При апостолическото си посещение в България, Папа Йоан Павел ІІ /23-26 май, 2002/ напомни, че в 1980 г. е провъзгласил светите Кирил и Методий за покровители на Европа и допълни за тяхната мисия : "Тук, благодарение на свети Климент Охридски...изникнаха центрове...в които намери развитие азбуката Кирилица. Също така от тук християнството...премина в други територии като достигна през съседна Румъния в старата Киевска Рус, разпространявайки се към Москва и останалите Източни области".

Нашето изследване свързано със родословието на светите братя Кирил и Методий може да бъде представено чрез следната графична схема, от която следва, че Те са българи от родословието на Кубар, брат на Аспарух и син на Кубрат:

СХЕМА НА РОДОСЛОВИЕТО НА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

КУБАР (син на Кан КУБРАТ и брат на Кан АСПАРУХ)
БИЛИГ (син на Кубар)
ИДИК (син на Билиг)
КЕЛБИР (син на Идик)
САБИН (син на Келбир), Кан на Дунавска България в периода 764-765 г.
ЕГЕТ (син на Сабин), имал последователно две официални съпруги: Жена византийка и Жена хазарка.
ТАРХАН (син на Егет от жена византийка), управител на стратегическите северни черноморски области, назначен по взаимно споразумение между император Теофил-Византия, Кан Урус Айдар-Велика България и Каган Урус-Хазария.
Св. Св. МЕТОДИЙ И КИРИЛ/КОНСТАНТИН/, Синове на Тархан.

Прадядото на двамата братя, Кан Сабин, е бил обвинен от българския КИНЕШ /Великото народно събрание/ по чл. 8 от закона ТОРЕ в измяна, в който се предвижда отнемането не само на неговия живот, но и на живота на неговите най-близки същества. Това го принудило, заедно с тях да бяга и да търси убежище в столицата на Византия, Константинопол. Там, при такива обстоятелства спасеният му син Егет се оженва за знатна византийка.
Застъпничеството на византийския император пред Българите за Сабин е отразено в гръцки извори: Теофан и Никифор и латински извори: Зигберт.

ОТ СЪЩОТО РОДОСЛОВИЕ, КАТО ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ СЛЕД СВЕТИТЕ БРАТЯ Е ЦАРЯТ НА БЪЛГАРИТЕ САМУИЛ

От приложената схема правим следните изводи и заключения:
1. Общественият позор на дядо им Кан Сабин пред Българите, е причина да не се лицепредставя присъствието им в българската столица Плиска по времето на Кан Борис. Не са достатъчно изяснени мотивите за обвинението спрямо Кан Сабин и би могло да се допусне, че той е направил опит за промяна на религията /т.е. отричане на старата религия на българите и приемане на християнска религия/.
2. В срещата си с хазарския Каган Исхак/860г./, Константин философ прави внимателен намек за това, кой всъщност е техният дядо.
3. Родовата принадлежност и изживяната от две поколения болка, дават особени сили на двамата братя, които от старата, с хилядолетно съществувание българска писмена система, чрез реформиране, осъвременяване и обогатяване, създават нова писмена система и на нейна основа нова книжовност, обслужваща новоприетата християнска религия. За целта те подбират необходимия речников и езиков състав както и необходимата ритуалност. Те не само осъществяват преводи и адаптация на Светите писания от други езици, но и организират многобройните им преписи от грамотно обучени лица. Наред с това, те обучават учениците си за проповед на словото с речитатив и песнопения.
4. Двамата братя получили пълното доверие и държавна подкрепа не само на Борис, но и на неговата сестра и брат им Докс, както и на други доверени лица в държавното управление.
5. При смяната на религията, в държавата на Кан Урус Айдар са възникнали вътрешни войни на религиозна основа, с участито на повече от 100 000 обковани в брони войници. Подобни вътрешни войни на религиозна основа са възникнали и в държавата на Кан Борис. Особено ожесточено е било съпротивлението в западните и северозападни области на държавата.
6. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА РАВНОВЕСИЕТО В ТОЗИ РЕГИОН НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, ОСВЕН СИЛАТА НА ОРЪЖИЕТО Е БИЛА НЕОБХОДИМА И СИЛАТА НА СЛОВОТО.
7. СВЕТИТЕ БРАТЯ КОНСТАНТИН И МЕТОДИЙ, ОТ РОД ДУЛО, СА ПОКРОВИТЕЛИ НЕ САМО НА БЪЛГАРИТЕ, А И НА ЕВРОПА.


ВЪПРОСЪТ ЗА ЕЗИКА, НА
КОЙТО СВЕТИТЕ БРАТЯ СА ПРЕВЕЛИ СВЕТИТЕ ПИСАНИЯ
Е НАЙ-ПРОСТРАННО ДИСКУТИРАНИЯТ ВЪПРОС.

В най-общ вид становищата са следните: "СЛАВЯНСКИ", "СЛАВЯНОБЪЛГАРСКИ" , "БЪЛГАРСКИ" и др. модификации.
Още в началото на тази дискусия, в 1783 г. Добровски задава въпроса: "...ако ли Методий и Кирил най-много са се трудили за словенете и чесите/ т.е. моравците/, то как и защо да превеждат, Тия, зарад тях Светото Писание не на тяхно, а на съвсем чуждо БЪЛГАРСКО НАРЕЧИЕ...?". Подобен въпрос си задава и Юрий Венелин /"Критически издирвания за историята българска", превод Ботю Петков, Земун, 1853 г./ : "...от де се взе у нас този чужд неруски език, който от времето на Нестор с такова мъчителство притесняваше русите. Словестност, която и до сега владее църквите не само в просторната Российска империя, но и в Галиция...и в Североизточна Унгария /Маджарите не са Славяни?/...Дали това не е бил народен език и на някакъв народ /част І.стр.63/...Кирил и Методий преведоха Свещеното Писание не на някакъв друг език, а на Български, несъмнено на Български; или, все едно, Църковният език, който се употребява сега в Русия, Унгария, Сърбия, Далмация и истинска България е езикът Български, който в другите страни е мъртав, но е жив и народен език и до сега в България". /част І. стр.71/.

Тук трябва да отбележим и подчертаем, че Юрий Венелин, в 1830 година, е първият изследовател на характерните особености на българския език, българските обичаи и традиции и народни умотоворения. За тази негова научно-изследователска дейност, той е командирован от Руската Императорска Академия на науките. Венелин има особен интерес към своеобразието и особеностите на българския език, отразен в неиздадените и до сега негови изследвания : "Граматика на сегашното българско наречие". Нещо повече, заради цитираните по-горе констатации, той е почти напълно игнориран от съвременната българска историография.


ЗАКЛЮЧЕНИЯ:
1. ПИСМЕНИТЕ ЗНАЦИ НА КИРИЛИЦАТА И ГЛАГОЛИЦАТА СА БЪЛГАРСКИ, А НЕ ГРЪЦКИ, ЛАТИНСКИ, КОПТСКИ И Т. Н. КАКТО ГИ ОПРЕДЕЛЯТ НЯКОИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ.
2. СЪЗДАТЕЛИТЕ, БРАТЯТА КИРИЛ И МЕТОДИЙ, СА БЪЛГАРИ ОТ РОДОСЛОВИЕТО НА БРАТА НА АСПАРУХ, КУБАР И СА ВНУЦИ НА БЪЛГАРСКИЯТ КАН САБИН /764-765/, НАПРАВИЛ ОПИТ ДА ПОКРЪСТИ БЪЛГАРИТЕ В ХРИСТИЯНСКА ВЯРА.
3. ЕЗИКЪТ НА СВЕЩЕНИТЕ ПИСАНИЯ, ИЗПОЛЗВАН ЗА СВЕЩЕНОСЛУЖЕНИЕ В ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ВПОСЛЕДСТВИЕ СЛАВЯНСКИ СТРАНИ Е БЪЛГАРСКИ И ИМЕННО ТОЗИ ЕЗИК, ВЪПЛАТЕН В ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА, Е ОБЕДИНИЛ ТЕЗИ СТРАНИ В СЛАВЯНСКА ОБЩНОСТ.

ВЕЛИКОТО ТВОРЧЕСКО, ОРГАНИЗАТОРСКО, ПРОСВЕТИТЕЛСКО И ХУМАННО ДЕЛО НА СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, Е БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС, КОЙТО ИМА ЗНАЧЕНИЕ, НЕ САМО КАТО ПОКРОВИТЕЛСТВО НА ЕВРОПА, А И ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУЛТУРАТА И ИСТОРИЯТА НА СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ.


spm111@yandex.ru


nationalvanguard


 

   
вверх  Библиография г. Ивано-Франковск, Группа исследования основ изначальной традиции "Мезогея", Украина


Найти: на:
Підтримка сайту: Олег Гуцуляк spm111@yandex.ru / Оновлення 

  найліпше оглядати у Internet
Explorer 6.0 на екрані 800x600   |   кодування: Win-1251 (Windows Cyrillic)  


Copyright © 2006. При распространении и воспроизведении материалов обязательна ссылка на электронное периодическое издание «Институт стратегических исследований нарративных систем»
Hosted by uCoz